Home

Säkerhetsdatablad förkortning

SDS = Säkerhetsdatablad Letar du efter allmän definition av SDS? SDS betyder Säkerhetsdatablad. Vi är stolta över att lista förkortningen av SDS i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för SDS på engelska: Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad ska innehålla 16 avsnitt, där rubriksättningen och ordningsföljden är obligatorisk. I vissa fall ska företaget bifoga ett exponeringsscenario till säkerhetsdatabladet, som då kallas för ett utökat säkerhetsdatablad Säkerhetsdatabladet ska utarbetas av en kompetent person som ska ta hänsyn till användarkretsens särskilda behov och kunskap, i den mån dessa är kända. Språket i säkerhetsdatabladen ska vara enkelt, tydligt och exakt, utan jargong och förkortningar. Leverantören ska lämna säkerhetsdatablad

SDS definition: Säkerhetsdatablad - Safety Data Shee

 1. SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Revisionsdatum 2021-02-25 Ersätter blad utfärdat 2020-06-25 Versionsnummer 6.0 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn LifeClea
 2. 16b. Förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet Förklaringar till förkortningar i Avsnitt 8 Sverige (AFS 2018:1) V Vägledande korttidsgränsvärde Förklaringar till förkortningar i Avsnitt 14 ADR Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på vä
 3. Säkerhetsdatablad för Byggcement. SDS-ID: 26032 Sida 1 (12) SÄKERHETSDATABLAD . Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Ändringsdatum 2020-06-10 . Ersätter blad utfärdat 2020-03-19 . Revisionsdatum 2020-03-19 . Versionsnummer 6.
 4. SÄKERHETSDATABLAD Brandsläckningspulver ABC alla blandningar Utfärdat: 2016-10-26 Versionsnummer: 1:3 Omarbetad: 2017-01-30 Sida: 7 av 7 AVSNITT 16: Annan information H-FRASER ANGIVNA UNDER PUNKT 3 I KLARTEXT - FÖRKLARING TILL FÖRKORTNINGAR - HÄNVISNING TILL LITTERATUR OCH DATAKÄLLOR Se kemikaliesäkerhetsutredning (KSU) för källo
 5. Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Sidan 1 / 12 Tangit KS Cleaner Tissues SDB-nr : 41928 V002.0 Reviderat den: 25.04.2019 Utskriftsdatum: 08.10.2020 Ersätter version från: 22.11.2017 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Tangit KS Cleaner Tissue
 6. SÄKERHETSDATABLAD Enligt 453/2010 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2015-06-03 Ersätter blad utfärdat 2015-05-27 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Bariumklorid 0,001 - 0,05 mol/
 7. SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Revisionsdatum 2021-02-25 Ersätter blad utfärdat 2019-09-26 Versionsnummer 6.0 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbetecknin

Säkerhetsdatablad - Kemikalieinspektione

SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 Annex II (2015/830) och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2017-03-23 Versionsnummer 1.0 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn R!MAC Mixgas Artikelnummer 50349 SÄKERHETSDATABLAD Enligt 453/2010 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2012-09-07 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Kaliumklorid fast ämne Leverantörens produktnummer 13149

Säkerhetsdatablad för Tork Alcohol Foam Hand Sanitizer Tork Alkoskum Handdesinfektion. Sida 1 (9) Sweden (Swedish) 2.3 Andra faror Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne Officiella förkortningar är skrivna med normal stil SDB används ofta som en förkortning för säkerhetsdatablad

SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 Annex II (2015/830) och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2017-03-01 Versionsnummer 1.0 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Concept Smoke Oil 135 / 180 CAS nr 8042-47- 16b. Förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet Fulltext för koder för faroklass och kategori nämnda i Avsnitt 3 Skin Irrit 2 Irriterande på huden (Kategori 2) Eye Irrit 2 Irriterar ögonen (Kategori 2) Förklaringar till förkortningar i Avsnitt 14 ADR Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på vä Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Sidan 1 / 1 SDB-nr : 41762 V002.1 Reviderat den: 08.08.2013 Utskriftsdatum: 27.08.2013 Tangit PVC-U Special-Lim AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Tangit PVC-U Special-Li säkerhetsdatablad eller från ideella organisationer, varvid en expertbedömning skett av källans trovärdighet. Om, trots detta, tillförlitlig information inte hittats, så har farorna bedömts av expertis på grundval av kända faror från liknande ämnen, varvid principerna i 1907/2006 och 1272/2008 har följts

16b. Förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet Fulltext för koder för faroklass och kategori nämnda i Avsnitt 3 Acute Tox 4oral Akut toxicitet (Kategori 4 oral) Skin Irrit 2 Irriterande på huden (Kategori 2) Eye Irrit 2 Irriterar ögonen (Kategori 2) Aquatic Acute 1 Mycket giftigt för vattenlevande organismer (Kategori Akut 1 SÄKERHETSDATABLAD TC-Thinner Faropiktogram (CLP) H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering Skyddsangivelser P202 Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarn

Innehåll av säkerhetsdatablad - Arbetsmiljöverke

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/200

 1. SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2019-02-21 Versionsnummer 1.0 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn ABNET PROFLASH (OPARFYMERAD
 2. SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Ändringsdatum 2020-05-08 Ersätter blad utfärdat 2020-01-16 Revisionsdatum 2019-04-18 Versionsnummer 6.2 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företage
 3. SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Ändringsdatum 2020-08-31 Ersätter blad utfärdat 2020-06-05 Officiella förkortningar är skrivna med normal stil
 4. SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 Annex II (2015/830) och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2017-05-23 Ersätter blad utfärdat 2015-06-02 Versionsnummer 3.0 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Powerga
 5. SÄKERHETSDATABLAD Enligt 453/2010 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2013-11-21 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Natriumtiosulfat 5-hydrat Leverantörens produktnummer 13172
 6. Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen 453/2010/EG Weibull Ogräsättika Omarbetad 2015-03-02 Version 3 Sida 1 av 8 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Weibull Ogräsättika Artikelnummer E31130, E31135 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämne
 7. SÄKERHETSDATABLAD Oxiskin Utfärdat: 2018-10-06 Versionsnummer: 3 Omarbetad: 2018-10-22 Sida: 5 LC50 Fisk 96h: 16,4 mg/l Art: Pimephales promelas (skadligt, se dock nedan) EC50 Daphnia 48h: 2,4 mg/l Art: D. pulex (giftigt, se dock nedan) IC50 Alger 72h: 2,5 mg/l Art: Chlorella vulgaris (giftigt, se dock nedan) Ackumulerbarhet: Log Pow: -1,5 (bioackumuleras ej

SÄKERHETSDATABLAD Enligt 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2016-02-17 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Cementa SetControl- SÄKERHETSDATABLAD Enligt 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2016-11-22 Ersätter blad utfärdat 2016-07-25 Officiella förkortningar är skrivna med normal stil. Me Säkerhetsdatablad för Stenlim . Sida 1 (7) SÄKERHETSDATABLAD Officiella förkortningar är skrivna med normal stil. Med kursiv stil anges specifikationer och/eller kompletteringar som använts vid beräkning av blandningens klassifikation, se Avsnitt 16b MSDS = Tillverkarens säkerhetsdatablad Letar du efter allmän definition av MSDS? MSDS betyder Tillverkarens säkerhetsdatablad. Vi är stolta över att lista förkortningen av MSDS i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för MSDS på engelska: Tillverkarens säkerhetsdatablad SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2020-03-30 Versionsnummer 1.0 Officiella förkortningar är skrivna med normal stil

SÄKERHETSDATABLAD - Microsoft Azur

 1. Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Spar Klorrengöring Version nummer: GHS 2.0 Ersätter versionen Fullständig ordalydelse av förkortningar i avsnitt 16. De viktigaste skadliga fysikalisk-kemiska effekterna och hälso- och miljöeffekterna Frätande på huden framkallar irreversibel hudskada, dvs. synlig.
 2. SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2018-03-23 Ersätter blad utfärdat 2017-12-04 Officiella förkortningar är skrivna med normal stil
 3. Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Effekt Tomatgödning Omarbetad 2011-12-01 Version 1 Sida 7 av 7 16. Annan information () Förklaring till förkortningar ADR: Bestämmelser för transport av gods på väg. BCF: Bio Concentration Factor (mått på bioackumulerbarheten hos ett ämne)
 4. SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 Annex II (2015/830) och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2016-10-11 Ersätter blad utfärdat 2015-09-23 Officiella förkortningar är skrivna med normal stil
 5. SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast Förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet Förklaringar till förkortningar i Avsnitt 8 Sverige (AFS 2018:1) C Ämnet är cancerframkallande M Medicinska kontrolle

Förklaringar till ingrediensernas klassificering och märkning ges i Avsnitt 16e. Officiella förkortningar är skrivna med normal stil. Med kursiv stil anges specifikationer och/eller kompletteringar som använts vid beräkning av blandningens klassifikation, se Avsnitt 16b Säkerhetsdatablad för Kokt linolja. Edition 2015-06-16 Sida 1(7 SÄKERHETSDATABLAD POTMIX ASPHALT REPAIR UTFÄRDANDEDATUM: 2018-02-27 2 Förklaringar till ingrediensernas klassificering och märkning ges i Avsnitt 16e. Officiella förkortningar är skrivna med normal stil. Med kursiv stil anges specifikationer och/eller kompletteringar som använts vid beräkning av blandningens klassifikation, se Avsnitt. Säkerhetsdatablad för Platsgjuten Terrazzo. Sida 1 (7) SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 Annex II (2015/830) och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast Förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet Säkerhetsdatablad för Armor All ALL ROUND WIPES. Sida 1 (7) Förklaringar till ingrediensernas klassificering och märkning ges i Avsnitt 16e. Officiella förkortningar är skrivna med normal stil. Med kursiv stil anges specifikationer och/eller kompletteringar som använts vid beräkning av blandningens klassifikation SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2018-11-08 Versionsnummer 1.0 Officiella förkortningar är skrivna med normal stil

Ordlista EcoOnlin

 1. SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 Officiella förkortningar är skrivna med normal stil. Med kursiv stil anges specifikationer och/eller kompletteringar som använts vid beräkning av blandningens klassifikation, se Avsnitt 16b
 2. Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 Datum för utskrift: 13.05.2019 Versionsnummer 5 Omarbetad: 13.05.2019 49.0.2 * AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget · 1.1 Produktbeteckning · Handelsnamn: prestogum Exhaust Repair Paste · Artikelnummer: 496138, 60310, 603109, 603147, 5058
 3. SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 Annex II (2015/830) och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2017-07-17 Versionsnummer 1.0 Officiella förkortningar är skrivna med normal stil
 4. SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 Annex II (2015/830) och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2017-09-29 Ersätter blad utfärdat 2015-10-06 Versionsnummer 4.0 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Nabogum-U
 5. Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Kaliumpermanganat ≥99 %, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg produktnummer: KK08 Fullständig ordalydelse av förkortningar i avsnitt 16 De viktigaste skadliga fysikalisk-kemiska effekterna och hälso- och miljöeffektern

SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 Annex II (2015/830) och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2015-12-18 Versionsnummer 1.0 Officiella förkortningar är skrivna med normal stil SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2018-06-18 Versionsnummer 1.0 Officiella förkortningar är skrivna med normal stil SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2018-10-22 Versionsnummer 1.0 Officiella förkortningar är skrivna med normal stil Förkortningar Förkortning Beskrivning av använda förkortningar produkt som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Ifall produkten blandas eller bearbeta Säkerhetsdatablad för BioCool SafeWater/Clean Water/TravelPack. Sida 1 (6) Förklaringar till ingrediensernas klassificering och märkning ges i Avsnitt 16e. Officiella förkortningar är skrivna med normal stil. Med kursiv stil anges specifikationer och/eller kompletteringar som använts vid beräkning av blandningens klassifikation

SÄKERHETSDATABLA

Säkerhetsdatablad för Dr. Beckmann Tvättmaskinsrengöring. Sida 1 (6) Officiella förkortningar är skrivna med normal stil. Med kursiv stil anges specifikationer och/eller kompletteringar som använts vid beräkning av blandningens klassifikation, se Avsnitt 16b Förklaringar till ingrediensernas klassificering och märkning ges i Avsnitt 16e. Officiella förkortningar är skrivna med normal stil. Med kursiv stil anges specifikationer och/eller kompletteringar som använts vid beräkning av blandningens klassifikation, se Avsnitt 16b. Säkerhetsdatablad för Bensin MK1 (95, 96, 98 oktan). Sida 2 (12 Växtnäring som med fördel används som bladgödsling inom dom kulterer där detta används SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2018-11-08 Versionsnummer 1.0 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Clean Screens: Cleansing wet wipes for screen SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2017-12-20 Ersätter blad utfärdat 2017-07-18 Versionsnummer 3.0 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbetecknin

SÄKERHETSDATABLAD - Verktygsbode

SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2019-01-17 Ersätter blad utfärdat 2018-07-25 Officiella förkortningar är skrivna med normal stil SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2018-03-09 Ersätter blad utfärdat 2017-11-22 Versionsnummer 8.1 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Lackbet

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Revisionsdatum 2019-10-23 Ersätter blad utfärdat 2019-02-19 Officiella förkortningar är skrivna med normal stil. Me SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 Annex II (2015/830) och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2016-10-11 Ersätter blad utfärdat 2015-09-23 Versionsnummer 1,1 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbetecknin 16b. Förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet Fulltext för koder för faroklass och kategori nämnda i Avsnitt 3 Acute Tox 3dust-mist Akut toxicitet (Kategori 3 damm/dimma) Acute Tox 4oral Akut toxicitet (Kategori 4 oral) Eye Dam 1 Irreversibla effekter på ögat (Kategori 1) Skin Sens 1 Kan orsaka en allergisk hudreaktion (Kategori 1 SÄKERHETSDATABLAD Enligt 453/2010 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2015-05-07 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn NITOR MÅLARTVÄTT Leverantörens produktnummer 226563, 226564, 22675 Beskrivning farosymbolernas förkortningar: T= Giftig; T+= Mycket giftig; C= Frätande; Xn= Hälsoskadlig; Xi= Irriterande; O= Oxiderande; E= Explosivt; F= Mycket brandfarligt; F+= Extremt brandfarligt; N= Miljöfarlig Canc.= Cancerframkallande. Muta = Mutagen, Repr. = Reproduktionstoxisk Repr. = Reproduktionstoxis

Membranpumpar från ARO Ingersoll Rand | Pump & Pyrolysteknik

Förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet Fulltext för koder för faroklass och kategori nämnda i Avsnitt 3 Eye Irrit 2 Irriterar ögonen (Kategori 2 SÄKERHETSDATABLAD Enligt 453/2010 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Officiella förkortningar är skrivna med normal stil. Med kursiv stil anges specifikationer och/eller kompletteringar som använts vid beräkning a

16b. Förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet Fulltext för koder för faroklass och kategori nämnda i Avsnitt 3 No environmental hazard Ej klassat som miljöfarligt No tox haz Ej klassificerad som giftig Combust Liq Brännbar vätska med flampunkt >93 °C No phys haz Ej åsatt fysikalisk far SÄKERHETSDATABLAD Enligt 453/2010 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2013-08-19 Ersätter blad utfärdat 2013-08-14 Officiella förkortningar är skrivna med normal stil. Me Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Förkortningar och akronymer B - Ämnet kan orsaka hörselskada C - Ämnet är cancerframkallande H - Ämnet kan lätt upptas genom huden KGV - Korttidsgränsvärde M - Medicinska kontrolle 16b. Förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet Fulltext för koder för faroklass och kategori nämnda i Avsnitt 3 Acute Tox 4oral Akut toxicitet (Kategori 4 oral) Eye Dam 1 Irreversibla effekter på ögat (Kategori 1) Flam Liq 2 Brandfarliga vätskor (Kategori 2) Eye Irrit 2 Irriterar ögonen (Kategori 2 SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2018-03-01 Versionsnummer 1.0 Officiella förkortningar är skrivna med normal stil

MSDS definition: Tillverkarens säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Kaliumpermanganat ≥99 %, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg produktnummer: KK08 Version: 3.1 sv Ersätter versionen från: 10.06.2020 Version: (3) datum för sammanställning: 17.08.2015 Omarbetning: 03.03.2021 Sverige (sv) Sida 1 / 1 16b. Förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet Fulltext för koder för faroklass och kategori nämnda i Avsnitt 3 Acute Tox 4oral Akut toxicitet (Kategori 4 oral) Eye Dam 1 Irreversibla effekter på ögat (Kategori 1) Eye Irrit 2 Irriterar ögonen (Kategori 2) Skin Irrit 2 Irriterande på huden (Kategori 2) 16c SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2017-10-31 Ersätter blad utfärdat 2015-06-26 Officiella förkortningar är skrivna med normal stil SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2018-06-18 Versionsnummer 1.0 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn E-Coat DD 100 SÄKERHETSDATABLAD Enligt 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2016-03-22 Ersätter blad utfärdat 2015-11-03 Officiella förkortningar är skrivna med normal stil. Me

Säkerhetsdatablad Sida 1 av 7 - granngarden

SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2018-10-22 Versionsnummer 1.0 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Bio Protec SÄKERHETSDATABLAD Förordning 1907/2006/EC Shell Gadus S3 V220C 2 Version 3.1 Revisionsdatum 02.02.2015 Tryckdatum 03.02.2015 2 / 18 800001006664 SE Faropiktogram : Inga risk-symboler behövs Signalord : Inga varningar Faroangivelser : FYSISKA RISKER: Ej klassificerat som fysisk fara enligt några CLP-kriterier. HÄLSORISKER

Växtnäring Bladgödslin

Om du tillverkar eller importerar kemiska produkter behöver du klassificera, märka och förpacka produkterna enligt CLP-förordningen innan du släpper ut dem på marknaden. Att klassificera innebär att bedöma om ett ämne eller en blandning är hälsofarlig, miljöfarlig eller har fysikaliska faror, som exempelvis brandfara. I CLP-förordningen finns kriterier för att klassificera ämnen. SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2019-11-18 Versionsnummer 1.0 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Etanol E8 16b. Förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet Fulltext för koder för faroklass och kategori nämnda i Avsnitt 3 Skin Irrit 2 Irriterande på huden (Kategori 2) Eye Irrit 2 Irriterar ögonen (Kategori 2) Flam Liq 3 Brandfarliga vätskor (Kategori 3) Acute Tox 4vapour Akut toxicitet (Kategori 4 ångor) Säkerhetsdatablad för. Sida 3 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Ersätter datum Telefonnummer ändringar. Form /Aggregationstillstånd Fast, prills Färg Färglös Lukt Ingen Löslig i vatten 200 Lättlöslig i vatten pH 9,8-10 i vattenlösning Densitet 0.72-0.79 kg/dm3 (20 °C) Hantering Undvik spill, hud - och ögonkontakt. Ventilera väl SÄKERHETSDATABLAD . enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 . SikaHyflex®-402 Connection . Revisionsdatum 06.10.2019 Version 2.0 Tryckdatum 10.03.2020 Land 100000015686 3 / 10 Ytterligare information : Standardförfarande för kemikaliebränder. AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp. 6.

SÄKERHETSDATABLAD - Pilkingto

SÄKERHETSDATABLAD Batterivatten AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Version 3 Utgivningsdatum 6/23/2020 1:37:40 PM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Batterivatten Artikelnr. 361767, 361769 Ämne Vatten (avjoniserat) CAS-nr 7732-18-5 EG-nr. 231-791-2 Innehåller: ---1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet. Officiella förkortningar är skrivna med normal stil. Med kursiv stil anges specifikationer och/eller kompletteringar som använts vid beräkning av blandningens klassifikation, se Avsnitt 16b. Innehåll enligt 648/2004. Desinfektionsmedel. Säkerhetsdatablad för Mögeltvätt, Spray away mould. Sida 1 (8) SDS-ID: 2549 SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2018-07-30 Versionsnummer 1.0 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Decotron 94 reflow cleane

Nätverkskabel cat6 100m - köp allt inom gaming hos maxgamingPLC Splitter 1x64 2mm G6567A - Melbye

Säkerhetsdatablad - VW

SÄKERHETSDATABLAD LITIUMBATTERI AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Version 1 Utgivningsdatum 2/19/2020 12:58:54 PM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn LITIUMBATTERI Artikelnr. 384271, 384280, 384281, 384290, 384291, 384300, 384301, 384470, 384480 Innehåller: ---1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet elle Säkerhetsdatablad Glykol Blå BS6580 Blå Glykol Utfärdat: 2010-11-25 Ersätter: 2009-10-20 Åtgärder för personligt skydd Använd personlig skyddsutrustning enligt punkt 8. Stoppa läcka endast om detta kan ske utan risk. Ventilera ut ångor. Åtgärder till skydd för miljö Större utsläpp vallas in med jord, sand eller annat inert. Förklaringar till ingrediensernas klassificering och märkning ges i Avsnitt 16e. Officiella förkortningar är skrivna med normal stil. Med kursiv stil anges specifikationer och/eller kompletteringar som använts vid beräkning av blandningens klassifikation, se Avsnitt 16b. Säkerhetsdatablad för Glosser Crystal Clear Glass Wipes. Sida 1 (7

Klassificering av kemiska produkter - Kemikalieinspektione

SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Revisionsdatum 2021-02-23 Ersätter blad utfärdat 2019-04-16 Officiella förkortningar är skrivna med normal stil Trikloreten, C2HCl3, förr trikloretylen, är vid rumstemperatur en färglös vätska med karakteristisk kloroformliknande lukt. Ämnet framställs ur tetrakloretan genom kokning med kalk, är olösligt i vatten och beständigt mot alkali samt angriper ej metaller. Ämnet är obrännbart, kokar vid 87,2 °C och har en densitet på 1,47 gram per kubikcentimeter SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 Annex II (2015/830) och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2017-02-27 Versionsnummer 1.0 Officiella förkortningar är skrivna med normal stil

Trikloreten - Wikipedi

Säkerhetsdatablad (SDS) Tatueringsfärger; Tillverkning, kosmetik; Tvätta rätt - tips! Tvätta/Städa - läs etiketten! Tvätt- och rengöringsmedel - konsumentvanor; Tvättservetter; Vegan; Vägledning om frisörprodukter; Yrkesmässig hantering av kosmetiska produkter; Ättika/ättikspri Säkerhetsdatablad för S:t Eriks Tak & Stenvård. Edition 2015-06-01 Sida 3 (7) 6.3 Hänvisning till andra avsnitt Se avsnitt 8 och 13 för personlig skyddsutrustning och avfallshantering AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2018-07-27 Ersätter blad utfärdat 2016-12-12 Officiella förkortningar är skrivna med normal stil

INCI — KoHF - Kosmetik- och hygienföretage

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Sida 1 av 8 RD42108 utg. 4 Kaba Cylindersmörjning 1. Namnet på ämnet/beredningen och företaget Handelsnamn Kaba Cylindersmörjning Artikelnummer RD 42108 Kemisk anv. Smörjning av låscylindrar Leverantör Kaba AB Adress Box 353, 63105 Eskilstun SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, (EG) 2015/830 IndekoGeo Version 1.0 Revisionsdatum 16.11.2016 Tryckdatum 16.11.2016 1 / 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : IndekoGe

 • VOX MINI GO.
 • Landschaftspark Duisburg Nord Kindergeburtstag.
 • MINI Saarbrücken.
 • Specialförband TV4.
 • Versicherung kündigen online.
 • Målgivande passning FIFA 21.
 • Sörbytorps slott.
 • TP Link RE305 reset.
 • Barnkonventionen för barn.
 • Egmond aan Zee Sehenswürdigkeiten.
 • Bluetooth mouse for iPad Air.
 • Melins fastigheter Hallsberg.
 • Sterling silver 925 allergi.
 • Doctor brand whisky price.
 • Liger vs tiger.
 • Nya bostäder Karlshamn.
 • Danske bank köbenhavn.
 • Emilia de Poret barn ålder.
 • Färga tyg vitt.
 • Wat is penvriend.
 • Tältmattsunderlägg.
 • Giftstruma ögonproblem.
 • Papá Noel saludo.
 • Konflikthantering i skolan tips.
 • Byta bromsljus bakruta V60.
 • Hennapenna Panduro.
 • Overnight oats kokosmjölk kanel.
 • Byta bakgrundsbild iPad.
 • Uranium isotopes.
 • Waiting for Godot.
 • Mass Effect: Andromeda patch.
 • Galvaniserade rör Jula.
 • Dator att spela Roblox på.
 • Berufe der Grünen Bundestagsabgeordneten.
 • How do i get my one time password for square enix.
 • Snideriverktyg.
 • Honda Civic 2017 характеристики.
 • Delaware Swedish Colonial Society.
 • Virginia Madsen 2020.
 • Lockigt hår Malmö.
 • Stage ONG Sénégal.