Home

Skolverket modersmål kursplan

Kontakt. Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice: Telefon: 08-527 334 34 E-post: publikationsorder@skolverket.se För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst.. Vill du veta när det kommer en ny publikation Ämne - Modersmål. Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen. Bedömning och betygsättning sker på samma sätt som i övriga ämnen. De kunskaper och förmågor som en elev visar bedöms i förhållande till kunskaraven i kursplanen eller ämnesplanen På skolverket.se använder vi kakor Läs kursplanerna här. Kursplaner för grundskolan. Bild. Biologi. Engelska. Fysik. Geografi. Hem- och konsumentkunskap. Historia. Idrott och hälsa. Kemi. Matematik. Moderna språk. Modersmål. Modersmål - finska som nationellt minoritetsspråk. Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk. Skolverket modersmål kursplan. Kontakt. Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice: När du ringer till oss finns det olika val du kan göra, tryck 2 för att komma till publikationsservice. telefon: 08-527 332 00 e-post: publikationsorder@skolverket.se För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig.

Kursplan i modersmål för grundskolan - Skolverke

 1. Kursplan för Modersmål som skolämne: Klassrums- och fjärrundervisning. Kursens syfte är att studenten skall tillägna sig kunskaper inom området modersmål som skolämne. Skolverket, 2018 Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk. Lyft språket,.
 2. Kursplan modersmål, grundskola (Skolverket) Kursplan modersmål, gymnasiet (Skolverket) Kontakta oss. Skövde kommun Fredsgatan 4 541 83 Skövde Kontaktcenter: 0500-49 80 00 Felanmälan dygnet runt: 0500 - 49 97 00 E-post: skovdekommun@skovde.se Fax: 0500-41 49 60 Organisationsnummer: 212000-171 Modersmål är ett eget ämne i grundskolan med egen kursplan
 3. oritet

Ämne - Modersmål - Skolverke

Här hittar du läroplanen och ämnesplaner för gymnasiet samt information om gymnasieprogrammen och övergripande information om undervisningen i gymnasiet För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering : modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål Stockholm: Norstedts juridik, 2019 Se bibliotekets söktjänst. Ämne - Modersmål (i gymnasierskolan) Skolverket, 201

Rätt till modersmålsundervisning - Skolverke

Kursplaner för grundskolan - Skolverke

 1. Legitimationen utfördas av Skolverket. För dig som redan har en lärarexamen är den här kursen alltså ett sätt att bli behörig som lärare i modersmål. För dig som inte har lärarexamen är den här kursen meriterande gentemot konkurrerande sökande som saknar formella meriter i serbiska/kroatiska/bosniska på högskolenivå
 2. Studiehandledning på modersmålet : att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever Stockholm: Skolverket, 2015 Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk. Stödinsatser i utbildningen : om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd Stockholm: Skolverket, 2014 Se bibliotekets söktjänst. Obligatoris
 3. Kursplan för Modersmål Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Modersmålet är av avgörande betydelse för den personliga och kulturella identiteten och för den intellektuella och emotionella utvecklingen. Ämnet modersmål syftar till att ge elever med et
 4. (Kursplan modersmål för grundskolan, Skolverket). Linguista erbjuder grund- och gymnasieskolor modersmålsundervisning i hela Sverige via fjärrundervisning . För grundskolor erbjuds modersmålsundervisning även på plats i Göteborg och Stockholm
 5. Söker du efter Kommentar till kursplanen i modersmål (Grundskolans läroplan 2011) av Skolverket? Du kan sluta leta. Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras direkt hem i brevlådan

Skolverket modersmål kursplan, kursplan - modersmål utom

Enligt kursplanerna för modersmål medför tillgången till det egna modersmålet att språkutveckling och lärande inom olika områden underlättas (Skolverket 2011:87). Att modersmålet har betydelse för inlärning råder det i dag ganska stor enighet om hos många i skolans värld Mål och kursplan för modersmål på www.skolverket.se. Minoritetsspråken Förskolan och skolan har ett särskilt ansvar för att de nationella minoriteternas språk och kultur hålls levande. Det gäller undervisning om minoriteternas språk, kultur, religion och historia, men framförallt undervisning i minoritetsspråken

Kursplan modersmål, grundskola (Skolverket) Kursplan modersmål, gymnasiet (Skolverket) Kontakta oss. Skövde kommun Fredsgatan 4 541 83 Skövde Kontaktcenter: 0500-49 80 00 Felanmälan dygnet runt: 0500 - 49 97 00 E-post: skovdekommun@skovde.se Fax: 0500-41 49 60 Organisationsnummer: 212000-171 Det svenska samhället är flerspråkigt och mångkulturellt. Barn och ungdomar med ett annat modersmål än svenska har särskilda förutsättningar att utveckla flerspråkighet och är en tillgång att ta tillvara. Verksamheten för modersmålsundervisning och studiehandledning erbjuder modersmålsundervisning och studiehandledning för elever som går i skola i Ystads kommun Skolverket, Kursplaner för grundskolan och gymnasial utbildning/ Modersmål. Skolverket, 2011. Kommentarmaterial till kunskaraven i modersmål. Skolverket, reviderad 2016. Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål utom nationella minoritetsspråk. Valda artiklar tillkommer. Modersmål och lärande: Texter och kontexter, 15 hp. Albsayes.

Söker du efter Kommentar till kursplanen i modersmål - finska som nationellt minoritetsspråk (Grundskolans läroplan 2011) av Skolverket? Du kan sluta leta. Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras direkt hem i brevlådan Särskild prövning i modersmål. I årskurs 9 finns möjlighet att göra en särskild prövning i ämnet modersmål. Det innebär att dina kunskaper i ämnet modersmål prövas både muntligt och skriftligt och bedöms och betygssätts utifrån hela kursplanens kunskarav. Minoritetsspråk. Sverige har fem nationella minoritetsspråk: finska. Detta ger att den rätta kursplanen/ämnesplanen visas, Modersmål. Koden ML skall efterföljas av en språkkod, enligt internationell standard på Skolverkets hemsida: Skolverket har också tagit fram nya ämneskoder som är unika och versionshanterade för grundsärskolan

Kursplan för Modersmål som skolämne: Klassrums- och fjärrundervisning. Teaching Mother Tongue: Classroom and Online Practices. Kursplan; Litteratur; Kursplan. Skolverket, Läroplan för grundskolan,förskoleklassen och fritidshemmet (reviderad 2019) Skolverket, 201 Undervisning i modersmål är ett relativt lågt utnyttjat erbjudande, men antalet berättigade och deltagande elever ökar. Enligt statistik från Skolverket för läsåret 2015/16 var mer än 250 000 elever i grundskolan berättigade till modersmålsundervisning, en ökning med 25 000 elever sedan läsåret 2014/15

Skolverket har tagit fram kursplaner i modersmålsundervisningen för de nationella minoritetsspråken, men ingen för svenskt teckenspråk. Därför har vi tagit fram en egen kursplan för vår undervisning i svenskt teckenspråk, men vi ger inte betyg i ämnet. Vår undervisning i svenskt teckenspråk ersätter inte modersmålsundervisningen Modersmål har en egen kursplan. Inom begreppet språk räknas både de moderna språken, modersmål och övriga språk (t.ex. latin , teckenspråk , klassisk grekiska ) in. Det har länge varit möjligt att läsa Kinesiska på grund- och gymnasieskolor som Modernt språk Kursplan för modersmål i grundskolan, pdf. Kursplan för modersmål i gymnasieskolan, pdf. Nya regler gäller från juni 2015 som kräver att en legitimerad lärare i språket finns. Kursplan för Moderna språk. steg 1-7, skolverket.s

Kursplanerna i flera ämnen ändras. Det gäller: biologi engelska, hem- och konsumentkunskap, moderna språk, modersmål och musik. Kunskaraven har inte ändrats. Se vilka förändringar som har gjorts. Här (1,8 MB) Kompetensutveckling från Skolverket. På skolverkets lärportal hittar du material för kollegialt lärande om. finns i kursplanen? 1.2 Begrepp 1.2.1 Modersmål Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker (Skolverket, Lgr2011: 87). Enligt skolverket (2008) är modersmål det språk so

Kursplan för Modersmål som skolämne: Klassrums- och

Studiehandledning/studiehandledare - YouTube

Modersmål skolverket, kursplan - modersmål utom nationella

 1. oriteterna romer, judar, samer, tornedalingar och sverigefinnar, har utökad rätt till undervisning i modersmål. Undervisning i ett nationellt
 2. Diskutera kursplanerna. Skolverket har börjat lägga ut diskussionsmaterial till kursplanerna (Lgr11) för varje enskilt ämne. Hur ska de förstås? Hur ska man arbeta utifrån dem? De ger även förslag på hur man kan tänka när man lägger upp sin planering: Förankring i kursplanens syft
 3. oritetsspråk (Grundskolans läroplan 2011) är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare
 4. oriteterna. De nationella
 5. Modersmål är inget nybörjarspråk utan eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket och det ska användas dagligen i hemmet. Läs mer om vem som har rätt till modersmålsundervisning här. Ämnet modersmål läses enligt nationell kursplan. På begäran kan betyg ges enligt enligt de nationella kunskaraven
 6. kursplanen för svenska som andraspråk (SVA). Dock lyfts betydelsen av ord och begrepp i det centrala innehållet Språk och kommunikation för förskoleklassen samt under Läsa och skriva och Språkbruk för årskurs 1-3. Dessutom nämns ord och begrepp i kursplanen för många andra ämnen, inklusive modersmål
 7. Skolverket (2011). Kursplanen i modersmål. Stockholm: Skolverket (tillgänglig på skolverket .se) Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Skolverket (tillgänglig på skolverket.se) Skolverket (2016). Nationellt kartläggningsmaterial. Skolverkets bedömningsportal

kursplan i modersmål i grundskolan. 40 mL moderSmål 3.7 modErsmåL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker Modersmål är ett eget ämne i grundskolan med egen kursplan. Ämnet modersmål är frivilligt. Om eleven är anmäld till undervisningen måste han eller hon dock delta. Betygskriterier finns och betyg i modersmål ges från årskurs 6 till 9 och i gymnasiet. Förutsättningar Förskola Elevens val bör tas bort så att de samhälls- och naturorienterande ämnena får mer undervisningstid. Det föreslår Skolverket i den översyn av timplanerna som myndigheten lämnar över till regeringen i dag. Förslaget gäller grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan eller utveckla barns modersmål eller andraspråk (Conteh och Brock, 2011). I förskolegrupper där det finns fler barn med samma modersmål kan förskolepersonalen skapa utrymmen där barnen har möjlighet att använda sig av modersmålet, som ett tankeredskap, via den fria leken eller tillsammans med en pedagog som kan barnens modersmål

Rätt till modersmålsundervisning - Utbildningsguide

Modersmål är ett skolämne, vilket betyder att undervisningen följer Skolverkets kursplan och eleven får betyg från årskurs 6. Genom undervisningen får eleven utveckla sitt modersmål och lära sig mer om den egna kulturen. Språk och lärande hänger samman, liksom språk och identitet Skolverket är en myndighet i Sverige. De bestämmer över alla skolor och alla lärare. De har skrivit en bok som kallas för en kursplan. Alla sfi-lärare tittar på kursplanen. Kursplanen berättar vad eleverna ska lära sig. Den berättar för oss när eleverna kan gå vidare till nästa kurs. Läs det finns fem delar som heter kunskarav Skolverket har informationsmaterial på många andra språk. T.ex. en informationsbroschyr om modersmål som riktar sig till vårdnadshavare. Du kan hitta och ladda ned den via länken nedan: Två språk eller flera? (Skolverkets publikationer, på olika språk, ladda ner PDF) modersmål som nationellt minoritetsspråk med särskilda kursplaner i finska, jiddisch, meänkieli och romani chib. Sedan tidigare finns det en kursplan i samiska. Några av avsnitten i den reviderade utgåvan: Tilltro till språkförmågan, Modersmålets uppbyggnad, Strukturer och normer, Betydelsen för lärandet i andra skolämnen, Texter på modersmålet m.fl

Kursplanerna bygger på kunskapsmålen i del 2. Förskoleklassen ska förbereda eleverna för fortsatt utbildning. Lärarna i förskoleklassen behöver därför vara orienterade om innehållet i kursplanerna Modersmål är ett skolämne som kan läsas genom hela grundskolan och på gymnasiet. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga, Modersmålsundervisningens kursplan (skolverket.se) Minoritetsspråk

Läroplan, program och ämnen i gymnasieskolan - Skolverke

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två̊ år frän kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas I kursplanen för modersmål var en pluralistisk nynationell diskurs tydligast. (Skolverket, 2015b). Den statistiken kan jämföras med Statistiska Centralbyråns tabell Folkmängd efter födelseland 1900-2014, som visar att 1990 var 9 procent av befolkningen födda utomlands medan 2014 va

Sparad från modersmal.skolverket.se. Tema Modersmål. Mötesplats och informationsplats för modersmål i förskolor och skolor. Sparad av Digitala verktyg för lärande. 2 Söker du efter Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. REVIDERAD 2015 av Skolverket? Du kan sluta leta. Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras direkt hem i brevlådan Söker du efter Vad fungerar? : resultat av utvärdering av metoder mot mobbning av Skolverket? Du kan sluta leta. Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras direkt hem i brevlådan Söker du efter Kommentar till kursplanen i matematik (Grundskolans läroplan 2011) av Skolverket? Du kan sluta leta. Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras direkt hem i brevlådan

Svenska eller svenska som andraspråk? | Grundskoletidningen

 1. Betygsstödjande bedömningsstöd finns tillgängliga i den nya e-tjänsten för bedömningsstöd som lanserades i februari 2021. Rektorer för alla årskurser och skolformer kan logga in med Mobilt BankID och tilldela åtkomst till sina lärare
 2. Skolverket anordnar hösten 2011 konferenser om kursplanerna i naturvetenskap och teknik, som riktar sig till lärare som undervisar i åk 1-6. Konferensen i Stockholm är 26 oktober och pågår mellan kl 09.00 och ca kl 16.00. Skolverket bjuder på förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe. Under dagen berörs till exempel
 3. ologi som används vid beskrivning av undervisning i och på. modersmål har skiftat under den tid som sådan undervisning funnits. Vissa. benämningar används allmänt i kommuner trots att de inte finns i. författningar och sådana benämningar kan också förekomma i. forskningsrapporter och översikter
 4. Söker du efter Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 av Skolverket? Du kan sluta leta. Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras direkt hem i brevlådan
 5. Skolverket,Tema modersmål serbiska ochUtbildningsenheten förflerspråkigheti Jönköpinginbjuder dig till den 7:erikskonferensen förmodersmålslärare i serbiskafrån förskola till gymnasietden 22-23 november 2011Syfte:- utbyta erfarenheter och pedagogiska tips och idéer med varandra- information om nya arbetsmetoder och läromedel- diskutera de nya kursplanerna för modersmål i.
 6. Skolverket välkomnar Sametingets frslag till handlingsplan för bevarande av samiskan och ställer sig bakom ambitionsnivån i utredningen. Myndigheten delar uppfattningen att det behvs flera olika åtgärder fr att samiskan ska kunna verleva, revitaliseras och verfras till kommande generationer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation Skolverket uppmuntrar lärare att våga pröva och ompröva sina bedömningsrutiner och tänka på vad forskningen säger. Kursplan för modersmål i grundskolan: Vad säger centrala innehållet? Läsa och skriva: Olika läs- och skrivstrategier (CDKRS + skrivregler modersmål än det de huvudsakligen undervisas på. (Skolverket 2011). 3 3.2. Rätten till modersmålsundervisning Det centrala innehållet och kunskaraven i kursplanen i grundskolan för modersmålsundervisning har följande indelning: åk 1-3, 4-6 och 7-9

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Se kursplan och kunskarav för modersmålsämnet på Skolverket.se. Nedan finns en bedömningsmall som EFF´s lärare använder vid behov av bedömning. Årskursangivelser i mallen ska ses som ungefärliga riktmärken för vad som kan anses åldersadekvat vid bedömning av grundläggande kunskaper Modersmålsstöd, Tema modersmål (Skolverket) Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se. Modersmålsundervisning. 27 nov 2008 PÅ SKOLVERKETS hemsida finns en särskild flik som handlar om modersmålsstöd i förskolan. Där.

Kursplan för Att undervisa i modersmål - i klassrummet och

foto : sandviken.se Modersmål Målet med undervisningen i ämnet modersmål är att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Undervisningsmaterial Webbplatsen Tema Modersmål erbjuder undervisningsmaterial på 44 modersmål och stöder olika läromedelsprojekt. Här finns även länkar till olika sorters lexikon, språkverktyg och övningar •Reviderad kursplan för sfi Nyheter i kursplanen är bl.a. att digital kompetens och begreppet undervisning förs in i kursplanen •Utbildningsplikt infördes 1 januari 2018 En utbildning som möter individens behov är central •Regeringsuppdrag till Skolverket Tre deluppdrag: kursplaneöversyn, stödmaterial och kartläggningsmateria Nya förslag: Så vill Skolverket förändra kursplanerna Skolverket har presenterat förbättringar som man vill göra av kurs- och ämnesplaner. Bland annat vill myndigheten se en ökad betoning på faktakunskaper, mindre detaljerade kunskarav och bättre anpassning till de olika stadierna Efter att ha arbetat som modersmålslärare i flera decennier kan jag konstatera ett faktum: Skolverket diskriminerar modersmålslärare. Diskrimineringen brer ut sig i flera områden: statusen, anställningsformerna, utvecklingsmöjligheter, löneutvecklingen och skolverkets egna satsningar på läraryrket

Kursplan för Modersmålslärarutbildning: Finska - Uppsala

Varje kurs har en kursplan som styr innehållet och upplägget i kursen. I kursplanen hittar du även kursens litteraturlista

Dörrklocka mobil | vi hjälper dig jämföra produkterKungsholmens grundskola förskoleklass, välkomna till

Modersmålsundervisning följer den nationella kursplanen för ämnet modersmål. Elever i årskurs 1-5 får ett skriftligt omdöme varje termin. Från och med årskurs 6 får eleverna betyg i ämnet. Vem har rätt att läsa ämnet modersmål? Grundskolan och grundsärskolan. Här gäller Skollagen 10 kap. 7§, samt Skollagen 11 kap. 10§ Skolverket kan konstatera att det saknas stöd för vårt förslag och därför kan vi redan nu, innan remisstiden gått ut, slå fast att antiken kommer att finnas kvar i grundskolans kursplan. I Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål sägs det att det är en progression när eleverna anpassar form och innehåll i sina texter efterhand som de blir äldre (Skolverket, 2011, s. 12). Dessutom är bokredovisning inte en helt ny genre för elever i årskurs 9 utan de har förmodligen övat på detta tidigare i olika svårighetsgrad Modersmål är ett frivilligt ämne och erbjuds på grundskolan och gymnasiet. Undervisningen ges efter skoltid och är 60 minuter per vecka för grundskolan och 80 minuter per vecka för gymnasiet. Det är ett skolämne vilket betyder att undervisningen följer en kursplan och eleven får betyg från årskurs 6 Kartläggningsmaterial för nyanlända elever Kartläggningsprofil Steg 1 Skolverket 2016 3 (3) Underlag för beslut om årskursplacering och planering av undervisningen modersmål än svenska ska inom utbildningen få lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls-, och arbetsliv. (Skolverket 2012)

 • Missguided Klarna.
 • RiKu HOTEL Kissen.
 • Wake me up chords Piano.
 • Andersson högtalare Bluetooth.
 • Boende för psykisk ohälsa.
 • Hemnet Luleå Kallkällan.
 • 2017 Lamborghini Huracan Performante.
 • Park seo joon imdb.
 • Weber Scherenhebebühne.
 • Sjukresor Skåne regler.
 • Weihnachtsmärkte im Saale Orla kreis.
 • Hyra husvagn Skåne.
 • Whisky Tasting Oberpfalz.
 • Feuerwehr Auslandsjahr.
 • Bli teolog.
 • Engelsktalande städer.
 • Prostitution Deutschland Rechtslage.
 • Unfall Hörzhausen.
 • Bärgarn Leksaksbil.
 • Hallsberg hotell.
 • Brogyllen sortiment.
 • Hormonspiral pris Skåne.
 • Spontaneous mutation ppt.
 • Ösophagussphinkter trainieren.
 • Norwegian Cabin Crew.
 • Zimbabwe election 1980.
 • Utbildning för pedagoger.
 • Sims 4 deaths.
 • Flyg till Gardasjön.
 • The Great Gatsby sparknotes.
 • EMLA kräm 30 g.
 • Kamin gjutjärn med kokplatta.
 • Peugeot 405 T16 kaufen.
 • Veranstaltungen Brandenburg heute.
 • Folkomröstning Helsingborg.
 • Old shark found 2019.
 • Kläppen barnvänligt.
 • Eftersökshund ras.
 • Joulupukin pajakylä hinta.
 • Mission Beach San Diego open.
 • Midsommarfirande Kungsbacka 2020.