Home

Källkritik kriterier

Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell Utöver de fyra traditionella kriterierna ovan har en svensk studie från år 2000 föreslagit följande kriterier för källkritik på internet, här sammanfattade: världsbild och kunskapssyn som tendens: Exempelvis: Har källan globalt perspektiv på artikelämnet, eller finns det... trovärdighet: Brukar.

Källkritik ingår i det centrala innehållet för både svenska och SO och finns i kurs- och ämnesplaner i de allra flesta ämnen. Försök att hitta ett gemensamt tema som passar i två eller flera ämnen Källkritik. Här är några frågor du kan använda dig av för att bedöma källors tillförlitlighet och användbarhet i det sammanhang du tänker använda dem All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Tid Man måste ta hänsyn till hur lång tid det har tagit från en händelse tills den beskrivs eftersom det mänskliga minnet glömmer med tiden Källkritik. Att vara källkritisk innebär att du värderar den information du tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap

De fyra källkritiska kriterierna | Inlämningsuppgift. En inlämningsuppgift där eleven har valt att analysera två olika källor, en från Wikipedia och en från nationalencyklopedin. Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet, tidskriteriet, tendenskriteriet och beroendekriteriet Källkritiska principer. källkritik. Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten

Källkritisk metod - Stagneliusskola

Källkritiska kriterier. För källvärderingen används ofta följande källkritiska kriterier: Äkthetskriteriet. Är källan äkta? Samtidskriteriet. Ju närmare en källa befunnit sig en händelse i tid, desto mer trovärdig är den. Avstånd i tid och rum gör källan mindre säker Digital källkritik kan bland annat handla om att kunna tolka och förstå hur en webbadress fungerar. Ett annat exempel är sökkritik som innebär att kritiskt värdera en söktjänst och de träfflistor som söktjänsten genererar. Digital källkritik, på Internetstiftelsens webbplat

Källkritik - Wikipedi

Tolkning- När du gått igenom källan och olika kriterier så tolkar du källan. Upplever du att den är objektiv, uppfyller tidskriteriet? Vilket perspektiv har källan? Din redovisning av källan är den tolkning du gör. För att kunna tolka en källa korrekt kräv I Läroplanen, LGR11 ställs det höga krav på dig när det gäller informationssökning och källkritik. Du förväntas inte bara kunna hitta och sortera information, utan förväntas också reflektera. Du ska tänka själv och utifrån dina kunskaper i källkritik kunna avgöra om en källa är bra och användbar eller inte

Källkritik - värdera historiska källor och källkritiska kriterier Genomgången innehåller olika källkritiska begrepp och kriterier att tänka på. I genomgången behandlas primärkälla, sekundärkälla, samtidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet Källkritik 6. Beroendekriteriet Lunds universitet 2008 Beroendekriteriet För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende av varandra. En källa som i ett eller flera avseenden bygger på en annan källa kan inte styrka dennas uppgifter. En lögn blir ju inte sann för att den upprepas av många olik Den här uppgiften tränar i första hand eleverna i källkritik. Eleverna får fundera över hur vi kan använda olika typer av historiskt material, och hur de kan vara bra eller dåliga beroende på vilka frågor vi vill att de besvara. Eleverna bör känna till de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens innan de genomför uppgiften Källkritik / Kriterier Identifikationen av källan där man försöker bedöma dess upphovsman, dess tillkomstsituation, avsikten med tillkomsten och om källan är äkta eller inte Källkritik Källkritisk metod. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? Har något hänt sen dess som påverkar ämnet

Guide för källkritik för lärare - Skolverke

Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. När man bedömer eller granskar sitt material finns det olika frågor som avgör om texten är trovärdig - det vill säga om det går att lita på informationen - eller inte Källkritik: Kriterier och tillämpning | Inlämningsuppgift Eleven redogör inledningsvis för de olika kriterier som man utgår ifrån för att bestämma en källas tillförlitlighet, och berättar sedan om vad man bör tänka på för att tillämpa källkritiskt tänkande vid uppsatsskrivande

Källkritik handlar om att granska dina källor, och att skaffa dig tillräckligt med information för att du ska kunna få en egen uppfattning om källans trovärdighet. När du granskar en källa kan du utgå från fyra kriterier: Äkthet - är källan det den säger att den är eller är det en förfalskning Källkritik är en metod som traditionellt utgår från fyra begrepp: äkthet, tid, beroende, tendens. Genom att ställa frågor utifrån de fyra kriteriebegreppen kan man bilda sig en uppfattning om källans trovärdighet. Förenklat handlar det om dessa fyra frågor: Är källan ett original eller en kopia I korthet handlar källkritik om att besvara en serie frågor för att bilda dig en egen uppfattning om en källas trovärdighet. I det arbetet försöker du även att hitta källornas syfte och ursprung. I den traditionella källkritiken tillämpas fyra kriterier när en källa granskas: Äkthet. Är källan vad den utger sig för Källkritik 1. Äkthetskriteriet: Är källan trovärdig och är den vad den utger sig att vara? Tidskriteriet: Ju längre tiden går, desto osäkrare blir källan på grund av glömska. Om ett mord skedde 50 år kan man inte förlita sig på vittnena eftersom att de antagligen glömt bort en del av händelsen eller blandat in andr I denna video går Kristina Alexanderson igenom källkritikens fyra kriterier, hur man använder dem och hur du kan använd... Vilka är de källkritiska kriterierna

Källkritik hjälper en att bestämma vilka källor som är trovärdiga och vilka som inte är det. Sant och falskt. Man sorterar källor. 5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? Historia 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet Arbeta med källkritik. Källkritik handlar bland annat om att ta reda på om informationen är äkta, om den är neutral och om den är relevant. Vad är källkritik? Kan du lita på informationen? Det avgör du genom att vara källkritisk. Källkritik handlar om att kontrollera. äkthet, om källan är sann och korrekt eller falsk och felakti Fyra källkritiska kriterier. I den klassiska källkritiken använder man sig ofta av fyra kriterier för at pröva en källas tillförlitlighet och trovärdighet. Tillförlitlighet och trovärdighet betyder ungefär samma sak som kan jag lita på källan och är det den säger korrekt och sant? Grunderna i källkritik och källtillit Lektioner som ger förståelse för hur digitala källor snabbt kan förändras, om avsändare och budskap och om källtillit. Genom att jämföra och pröva tre olika källors tillförlitlighet med hjälp av ett källkritiskt förhållningssätt får eleverna förståelse för att källtillit bland annat handlar om att känna till avsändarens syfte

Källkritik - umu.s

Källkritiska kriterier för teorier, forskning, utredande och bedömningar 1. Äkthetskriteriet, vilket avser att tecken föreligger på allt från uppenbar förfalskning till omedvetna misstag i... 2. Närvarokriteriet, dvs. källan skall ha varit närvarande i tid och rum när iakttagelser gjordes. Om en. Ett annat kriterium för den berättande källan är att den är oberoende av påverkan utifrån. Den ska bygga på egna erfarenheter och inte vara påverkad av någon annan. Bäst är det därför om berättaren.. källkritik Att använda källkritik. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier. Primärkälla och sekundärkälla. Källor delas upp i primärkällor och sekundärkällor. En primärkälla är en förstahandskälla. Källkritik på nätet. Förr i tiden användes källkritik för att granska. Information är aldrig helt neutral, utan syftar oftast till att på något sätt påverka mottagaren

Inom historievetenskapen har följande fyra kriterier för källkritik som vetenskaplig metod vuxit fram: Identifikationen av källan, där man försöker avgöra om dess upphovsman är den som uppges, om källan är äkta eller ett falsarium (äkthetskriteriet), upphovsmannens kunskap, källans tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten Källkritik. 1. Äkthetskriteriet: Är källan trovärdig och är den vad den utger sig att vara? Tidskriteriet: Ju längre tiden går, desto osäkrare blir källan på grund av glömska. Om ett mord skedde 50 år kan man inte förlita sig på vittnena eftersom att de antagligen glömt bort en del av händelsen eller blandat in andra minnen Det är här källkritiken kommer in. Källkritik handlar om att förstå att texter och bilder har en avsändare och ett syfte - även om detta inte redovisas öppet. Källkritik kan formuleras i en fråga: Av vem och varför?. Före internets genombrott mötte vi den mesta informationen genom etablerade massmedier Syfte. Eleverna tränar på att värdera olika källor utifrån trovärdighet och relevans, men även att skriva resonerande genom att konkretisera och kontextualisera

Källkritik - sakerhetspolitik

källa med de olika kriterier som finns inom källkritiken dvs. rimlighet/äkthet, tid/närhet, tendens och beroende - (en genomgång av källans ursprung, dess syfte, och slutligen dess värde och begränsningar). • Målet är att kunna tillämpa de olika källkritiska kriterierna för att utvärdera en historisk källa som bevi Vilka är källkritikens fyra kriterier?- Äkthet. Har den som skrivit eller gjort källan verkligen gjort det? Är det en sentida förfalskning eller är det ett äkta antikt föremål? Ett exempel är Kensingtonstenen, den hittades 1898 i minnesota, USA. Enligt runskriften så hade nordbor upptäckt Amerika långt innan Columbus Källkritik. Hur vet du om en källa är pålitlig? Vem står bakom och vad är syftet? Vi har samlat filmer som hjälper dig att tänka källkritisk Oavsett vem som ägnar sig åt informationssökning på Internet är källkritik ett centralt begrepp. Kan man lita på de besked och budskap som finns att tillgå på Internet? Hur lär man sig att umgås med det nästan obegränsade utbudet? De traditionella källkritiska principerna är visserligen lika giltig

En kortare fördjupningsuppgift där eleven undersöker artikeln Pillret som gör dig smal utifrån fem källkritiska kriterier: - identifikation - samtidighet - tendens - beroendekriteriet - urval Eleven applicerar kriterierna på artikeln för att identifiera hur trovärdig källan kan anses vara, och presenterar en kort slutsats Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet, tid, beroende och tendens. Är publiceringen ett original eller en kopia? När skrevs det? När publicerades det? Vem ligger bakom publiceringen Anledningen till att källkritiken är så noga med den här skillnaden mellan olika källtyper är föreställningen att primära källor ger en mer grundläggande information än sekundära. De senare stödjer sig ju på de förra. Det behöver inte betyda att andrahandskällor alltid är mindre tillförlitliga Det finns vissa kriterier för kvalitetsbedömning av information. Följande bör man kontrollera: PÅLITLIGHET - är materialet granskat eller kvalitetskontrollerat? AUKTORITET - kontrollera källa, upphovsman, författare. OBJEKTIVITET - förmedlas fakta eller åsikter/debattinlägg och vad är syftet Där finns sju kategorier för kriterierna listade och en beskrivning av hur index beräknas. argumentationsanalys och källkritik. Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och muntliga, till exempel debatter, debattartiklar och rapporter. Tweeta. Bildanalys - vem får synas

Källkritik 4. Inre kritik - samtidskriteriet Lunds universitet 2008 4. Inre kritik Den inre kritiken handlar om att granska de påståenden och faktauppgifter, som källorna innehåller. Den klassiska källkritiken kan sammanfattas i fyra punkter: samtidskriteriet, tendenskriteriet, beroendekriteriet och realkriteriet. Samtidskriterie Källkritik på internet Det som skiljer internet från andra medier är att du inom sekunder efter att man knappat in något har tillgång till hundratusentals sidor med information. Men - man har ofta ingen aning om vem som ligger bakom dem. En stor del av texterna har inget namn längst ned som visar vem som skrivit dem. Ingen myndighet eller någon annan har granskat texternas. Källkritik? Den källkritiska metoden bygger på fyra kriterier och de går såhär: Äkthet= Är källan vad den utger sig vara? Äkta eller falsk? Original eller kopia? Tid= När upprättades källan? Är informationen aktuell? Har något hänt sen dess som påverkar ämnet

Kriterier för källkritik. Källkritik handlar mycket om att skapa sig en uppfattning om den helhet vari den presenterade uppgiften ingår. Med bas i denna uppfattning kan man sedan fördjupa metoden för källkritik. För artefakter är den viktigaste att avgöra om det är en äkta kvarleva eller ett senare falsarium Källor och källkritik har därför länge haft sin naturliga plats i historieämnet. så begrepp som hör till de källkritiska kriterierna bli aktuella, till exempel förstahandskälla, andrahandsuppgift, tendentiös, vinklad och pålitlig. Källans relevans i ett sammanhang 5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? Historia. 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. äkta: obreoende,samtida, tendens 7

Källkritik. Facebook Twitter E-post. Stäng. Journalisters uppgift är att granska och informera. För en journalist är det viktigt att inte bli ett språkrör för intressegrupper, privata företag eller politiker, utan istället ge olika perspektiv Källkritik. Lajkande och delande är en stor del av vår vardag. Men hur ofta granskar du egentligen en bild eller artikel innan du delar? Vi följer med Viralgranskarna Åsa Larsson och Emelie Wallroth i deras jakt på falska identiteter, nättroll och fejkade bilder

Källkritik - DinSäkerhet

 1. Källkritik innebär att du granskar en källa kritiskt för att ta reda på om källan ger sann eller falsk information och om informationen är användbar. Hur?: Trovärdighet: När du granskar en källa är det viktigt att tänka på om källan är trovärdig
 2. Är allt som sägs och skrivs sant? Vad betyder det egentligen att vara källkritisk? Och hur vet man om man kan lita på en källa? Nyhetsankaret Anna Ankare får lära sig varför det är så viktigt att vara källkritisk. Reportern Jenny Josefsson går på en riktig journalistnit när hon missar källkritiken och gör ett nyhetsinslag som bygger på illvilliga rykten
 3. dre tydliga och uttalade politiska eller ideologiska värderingar, men det ka

De fyra källkritiska kriterierna Inlämningsuppgift

Källkritik: Regeringen.se Riksdagen.se Landguiden.se Om jag återigen gör en titt på kriterierna för en demokrati antar jag att det är relevant att jag drar ett par jämförelser, Ryssland och kriterierna emellan. Det var trots allt det som detta arbete gick ut på Källkritik, nej, inte nu igen! Det är bara viktigt i skolan, aldrig annars. Det tänker du kanske nu. Men det är inte sant. Att vara källkritisk blir allt viktigare när informationsflödet i samhället är enormt. Utan källkritik är det lätt att bli lurad och tro att allt du läser är sant kriterier som källors avsändare, syfte, aktualitet, trovärdighet och beroende. En avgränsning har också gjorts till att enbart genomföra undersökningen i en gymnasieklass Det sker alltså en omfattande undervisning i källkritik i såväl grundskola, gymnasier och vuxenskolor. Enligt grundskolans kursplan kan man svårligen klara ett E-betyg utan att känna till de fyra källkritiska kriterierna. I gymnasiet blir det definitivt inget betyg om man inte kan använda sig av kriterierna.. Skolorna lär alltså eleverna att det är skillnad på kunskap och åsikter I värderingen utgår du från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen Du kan med viss säkerhet granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans

Källkritiska principer - Uppslagsverk - NE

 1. Det här är en av de lektionerna. Den introducerar de fyra källkritiska kriterierna med en enkel övning. Sedan får eleverna använda kriterierna på skotten i Sarajevo. Ett utdrag ur boken ingår i lektionen. Till sidan med alla åtta lektionerna Till sidan Lärarrummets sida om första världskriget
 2. . Jag och Jessica genomförde dessa lektioner i klass 3:a. Här hittar ni Lilla viralgranskaren (metro.se) Lektion 1: Ord och begrepp i källkritik Lektionens mål på tavlan: Ord och begrepp i källkritik. Genomgång (10
 3. Övning 2 Källkritik. Instruktioner. Den här övningen består av en källkritisk analys. Du kan använda dig av ditt anteckningsmaterial från: Lektion 4: Källkritik: Vad är källkritik Lektion 5: Källkritikens grunder . Ordgräns: 500 ord Att analysera en källas tillförlitlighet och användbarhe
 4. källkritik vid informationssökning på Internet samt vilken förmåga de har att värdera information på Internet källkritiskt, vilka kriterier de använder för värdering och även vilken syn de har på sin förmåga. Metod: Inledningsvis har fokusgrupper använts som metod, där fyra grupper om
 5. källkritik i skolan: 1) informationssökning och källkritik som isolerat kunskapsinnehåll, 2) informationssökning och källkritik som integrerat kunskapsinnehåll, samt 3) informationssökning och källkritik som aspekt på kunskapsinnehåll. Vidare visar rapporten på att källkritikens traditionella kriterier
 6. Källkritik Kritisk granskning och värdering av källor är av högsta vikt vid akademiskt skrivande. Ett genomtänkt urval av källor visar att du är insatt i forskningsområdet. När du ska skriva uppsatser eller andra texter under din utbildning, kommer du att använda olika.
 7. Den typ av källkritik som tidigare handlade om att studera papperssorter, bläcktyper m.m. är inte möjlig här, och om vi inte anlitar oerhört sofistikerad teknisk expertis med tillgång till serverloggar etc. kan vi oftast inte heller säga något säkert om hur en viss fil hamnat i ett visst sammanhang på webben (vare sig rent tekniskt, i form av var den lagras på internet, eller.

Källkritik har vi lång tradition av att undervisa i skolan. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen. Mycket av den källkritiska undervisning som bedrivs utgår från en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla.Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga..Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka Källkritik | Kriterier och Applikation - Studienet.se. Källkritikens grunder - 6LU006 - StuDocu. Källkritik på Internet - ppt video online ladda ner Elever får sällan reda på vad de ska lära sig. De får veta vad de ska göra: vilka sidor de ska läsa, vilka uppgifter de ska svara på, vad de har i läxa - men inte vad de ska lära sig. Inte ens i efterhand får eleverna reda på vad de skulle ha lärt sig. Fråga BAS A01 Baskurs för universitetsstudier ! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Källkritik Fortsättning från förra föreläsninge

Jag kommer kortfattat att repetera källkritik och de källkritiska kriterierna och därefter får ni en vecka på er att göra uppgiften Källkritik 3: första- andra och tredjehandskällor Posted on september 2, 2016 av andersess När vi som historiker försöker ta reda på vad som hänt i det förflutna måste vi använda skriftliga källor Källkritiken bygger på följande kriterier: Identifikationen av källan. När man står inför en arkivhandling måste man ställa sig frågan: kan den här källan ha... Samtidighetskriteriet. Är den här källan, det här dokumentet tillkommet samtidigt som det som står i texten? Är det en... Tendenskriteriet.. Här hittar du en matris för de källkritiska kriterierna. Vad de betyder, vad du ska leta efter och hur du ska gå tillväga för att systematiskt granska källor utifrån dessa. Här finns även ett kriterium för relevans och användning

Källvärdering och källkritik Historia SO-rumme

 1. Klassisk källkritik. Källkritik är alltså en metod för att bedöma källors trovärdighet. Källkritiken utvecklades från början inom historievetenskapen och omfattar fyra kriterier: äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Torsten Thurén beskriver i sin bok Källkritik från 2013 de fyra kriterierna ungefär så här
 2. I traditionell källkritik tillämpas fyra kriterier när en källa granskas: Äkthet. Är källan vad den utger sig för? Tid. Är informationen aktuell eller kan det finnas nyare information? Beroende. Är källan fristående och är informationen från källan beroende av andra källor; Tendens. Finns det värderingar i informationen från källan
 3. Källkritik För att en källa ska vara användbar måste historikern granska den kritiskt för att avgöra om den är trovärdig. Denna metod brukar kallas källkritik, och den har spridit sig från historievetenskapen till bland annat journalistiken. En intressant och berättande källa Husförhörslängder är en kvarleva frå
 4. information? En genomgång av flera internationella studier visar att följande kriterier: Eleverna behöver: -Undervisning i hur man söker efter information och det måste integreras i alla ämnen -Förhandskunskap om ämnet -Avgränsade och fokuserade problemställningar (Breda uppgifter bjuder inte in till tolkning
 5. Källkritik - De fyra kriterierna Publicerat den 18 mars, 2013 av chrkle0602 En genomgång av vad man bör ta hänsyn till när man värderar trovärdigheten hos olika typer av källor

Källor i vetenskapliga sammanhang bedömer vi utifrån källkritiska kriterier som kan sammanfattas med äkthet, beroende, tidssamband och tendens. Vi brukar som historiker framför allt prata om kvarlevor och berättande källor Start studying Historia - källkritik, forntiden. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Källkritik för elever i årskurs 7-9 - Skolverke

 1. Källkritik innebär, att man närmar sig källmaterialet med kritisk distans efter en bestämd historisk metod. Man accepterar inte godtroget allt vad källorna vill säga utan försöker komma fram till i vilken utsträckning de är tillförlitliga eller vilka delar av källorna som har högre trovärdighet än andra
 2. Om källkritik i detta material Övningarna i källkritik utgår från de fyra vanligaste källkritiska kriterierna: äkthet, tendens, närhet och beroende. Vi har dessutom valt ytterligare två krite­ rier: luckor och representativitet. Att reflektera över luckor och representativitet är ett sätt att bli me
 3. till ytterligare kriterier. Utöver de fyra traditionella kriterierna ovan har en svensk studie från år 2000 föreslagit följande kriterier för källkritik på Internet: · världsbild och kunskapssyn som tendens: Exempelvis: Har källan globalt perspektiv på artikelämnet, eller finns det källor med annan kulturel

Källkritik kriterier 22 april, 2016 Skrivet av Andreas Palmblad. About; Latest Posts; Andreas Palmblad. Biträdande rektor, IT-ansvarig, Plusplay-ansvarig at Academedia. Lycklig. Gamer. MBTI typ INFJ. Gift & pappa till två. Lomma. Biträdande rektor Björkenässkolan. F.d. Utgå från kriterierna ovan och förklara när de kan bli aktuella då du söker på nätet. Det är aktuellt med källkritik på nätet därför att det är svårt att veta hur trovärdig den som skriver informationen är Källkritik - att analysera. Hej! Jag har en viktig fråga som jag vill utvecklas inom - Källkritik. Jag vet vad alla kriterier innebär och det är de enda jag fått lära mig i skolan men något jag inte fått lära mig är hur man ska resonera välutvecklat i sin analys om källor En film (4:26) om källkritik som utgår från en artikel av Filippa Mannerheim i tidningen Alfa vintern 2013. Källkritik - fyra viktiga kriterier (publicerad 3 februari 2013) Presentation (11:37 min) där historieläraren Björn Westerström berättar om källkritikens grunder Häftet Källkritik utgör med sina fem kriterier och nio steg ett mer nyanserat analysverktyg än skyltens sju punkter. Men i och med att det är längre och mer nyanserat så krävs mer energi för att använda det. Skylten är enklare, på gott och ont

En introduktion till källkritik | 7–9 - Digitala lektioner

KÄLLKRITIK - Skriv ett arbete - Google Site

Övning med källkritik i sikte. Du ska jämföra två olika webbplatser som båda handlar om språkanvändning. Utgå från dessa båda webbplatser. Frågorna gäller alltid båda webbplatserna! Ibland handlar det om att jämföra dem. Resonera gärna! . Skärmtid ligger i tiden Källkritik. Källkritik innebär att du kritiskt granskar de källor du använder för att kunna avgöra deras trovärdighet. Källkritik har alltid varit viktigt, men i dagens samhälle där vi får mycket av vår information från internet är det viktigare än nånsin att ha ett källkritiskt synsätt Källkritik grundkurs. Källkritik centrala begrepp och kriterier. Historisk källkritik. Källkritik i samhällskunskap. Internet och källkritik. Jag har satt ihop en lista med mina favoritsajter när det gäller att arbeta med Internet och källkritik, en viktig grundsten för både elever och lärare idag 3 Om källkritik Prata om i helklass: - Vad är källkritik egentligen? En källa är där man hämtar information ifrån. Källkritik är att bedöma trovärdigheten i en källa, i det man hör och ser. Den källkritiska metoden Arbeta med den källkritiska metoden i par. I traditionell källkritik tillämpas fyra kriterier när en käll Källkritik är en metod för att granska information från olika källor. Här förklaras vad en källa är och det källkritiska arbetssättet beskrivs

Källkritik - värdera historiska källor och källkritiska

Ordgräns: 500 ord Att analysera en källas tillförlitlighet och användbarhe Här går jag igenom den historiska källkritikens 4 kriterier: äkthet, tid, beroende, tendens, samt ger två exempel på hur man kan applicera källkritik på två Lathund för elevarbete med arkiv/källkritik Startsida Att arbeta med källor Lathund för elevarbete med arkiv/källkritik När man vill att skolelever ska träna sin förmåga att kritiskt granska och bearbeta källor brukar man ofta utgå ifrån de klassiska källkritiska kriterierna (äkthet, samtidighet, beroende, tendens och kontext) och tillämpa dem i tur och ordning på det valda.

Källkritik - Historia Jo14Pedagogisk planering i Skolbanken: Historia 1a1Brand och Säkerhets Byrån - Källkritik är kritiskNär ska du vara källkritisk? - Digitala lektioner

Källkritik är en viktig förmåga i ett infomationssamhälle. Men hur kan denna förmåga tränas? Eller? I övningens sista steg får de analysera sina källor utifrån källkritiska kriterier och lektionens avslutas med en diskussion om vilka källor som är trovärdiga och varför Utgå från kriterierna ovan och förklara när de kan bli aktuella då du söker på nätet. Det är aktuellt med källkritik när man söker på nätet eftersom man inte vet vem som skrivit det. så man vet ej om det är sant eller falsk. 8 Övningarna i källkritik utgår från de fyra vanligaste källkritiska kriterierna: äkthet, tendens, närhet och beroende. Vi har dessutom valt ytterligare två. Fyra huvudkrav Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen

 • Aten SO rummet.
 • Home studio equipment.
 • Beugerl Backen mit Christina.
 • Tumbo Husvagnar.
 • Videos to edit.
 • Usa vice president 2009.
 • Armada Ernest Cline sequel.
 • Aludden Lerum.
 • Hager Relä.
 • Konflikthantering i skolan tips.
 • Zalando heren.
 • Elvira Becker Leimen Adresse.
 • Hälkopp apotea.
 • Elian Gonzalez raid.
 • JOTI wosm.
 • Würzburg Sehenswürdigkeiten Residenz.
 • Ausbildung Kindergarten Oldenburg.
 • Unternehmensberatung weltweit.
 • I love him but it doesn t feel right.
 • Kampffisch Aquarium Set.
 • Fantasy Tarp.
 • Miami Herald reporters.
 • Konsten att spå i händer.
 • Sälja läkemedel.
 • Kapten Röd längd.
 • Playluck.
 • Skalfasader Stockholm bäst.
 • Pizza Hut halva PRISET.
 • Engångslicens cykel.
 • Vildhjarta tuning.
 • Pauschalangebot Christkindlesmarkt Nürnberg.
 • Bijverdienen thuiswerk.
 • Bygga om fjädring Enduro.
 • Ed Sheeran number 6 Collaborations.
 • Säkerhetsdatablad förkortning.
 • Личностен тип защитник.
 • Sebu puckel.
 • Statsvetenskap Försvarshögskolan antagningspoäng.
 • Sinterklaas gedichten generator.
 • Landschaftspark Duisburg Nord Kindergeburtstag.
 • Welsh cob hoppning.