Home

Direktiv Juridik

Referera till juridiskt material - Referensguiden - Sök

 1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling (EGT L 9, 15.1.2003, s. 3-10) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) (EUT L 199, 31.7.2007, s. 40-49
 2. De vanligaste är förordningar och direktiv. Förordningarna blir gällande rätt direkt i Sverige. Direktiven måste införlivas i den svenska lagstiftningen genom riksdagsbeslut för att gälla. Om riksdagen inte genomför direktiven inom utsatt tid kan enskilda ibland åberopa dem direkt i svensk domstol
 3. Bestämmelserna i detta direktiv om konstruktion och tillverkning av maskiner, som är av grundläggande betydelse för en säkrare arbetsmiljö, kommer att kompletteras med särskilda bestämmelser om skydd mot vissa risker som arbetstagare kan utsättas för i arbetet, och med bestämmelser som avser organisationen av arbetstagarnas säkerhet på arbetsplatsen
 4. Rådets direktiv 86/278/EEG av den 12 juni 1986 om skyddet för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket. Det klassiska direktivet. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster

Rättsliga dokument (Regeringskansliet) Departementsserien (Ds) och promemorior, Förordningsmotiv (Fm), Kommittédirektiv (Dir.), Propositioner (Prop.), Skrivelser (Skr.), Statens offentliga utredningar (SOU), Sveriges internationella överenskommelser (SÖ). Riksdagens databas - dokument & lagar Översikt - direktiv och regler Här ger Svensk Elektronik en översikt över viktiga direktiv och regler, med länkar till mer information om SCIP, EPREL, LSKE, RED, RoHS, REACH, WEEE, Batteriregistret, EuP/Ekodesign, Maskindirektivet och EMC 1. I detta direktiv avses med landets territorium det område där Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen tillämpas såsom det definieras med avseende på varje medlemsstat i artikel 227. 2. Följande territorier i enskilda medlemsstater skall undantas från landets territorium: Tyskland Rådets direktiv 76/757/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om reflexanordningar för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 262 , 27/09/1976 s. 0032 - 005

Eu direktiv — utformning

EU- & internationell rätt Allt om Juridik rättsområde

Ett nytt direktiv om skydd för visselblåsare har antagits av Europeiska rådet. Syftet är att garantera en hög säkerhetsnivå för visselblåsare genom att skapa EU-gemensamma standarder för etablerandet av säkra rapporteringskanaler. Det rapporterar Institutet mot mutor (IMM) Regeringens direktiv till justitierådet: fler prejudikat om socialförsäkringar. Arbetsrätt. Publicerad: 2016-12-22 11:36. Allt om Juridiks digitala kurser - utbildningspaket. BG Institutes kompetenspaket - alla kurser, ett pris. Visa fler. Dagens Juridik i sociala medier

Europaparlamentets och Rådets direktiv 98/37/EG av den 22

Enligt artikel 7 i direktivet får utnyttjande av denna rätt inte användas som bevis mot den som delges misstanke. I punkten 12 i direktivet framgår även att rättigheterna gäller alla fysiska personer och i alla delar av det straffrättsliga förfarandet - från uppkommen misstanke till lagakraftvunnen dom (återfinns i proposition 2017/18:58 s. 27) En unionsrättslig (EU-rättslig) regel är omedelbart tillämplig för enskilda fysiska och juridiska personer i EU:s medlemsländer. Den måste alltså inte bli införlivad i nationell rätt först. En förutsättning är dock att regeln är så klar, precis och ovillkorlig att den kan tillämpas direkt av den nationella domstolen 1. Detta direktiv gäller för sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis företas på automatisk väg liksom för annan behandling än automatisk av personuppgifter som ingår i eller kommer att ingå i ett register. 2. Detta direktiv gäller inte för sådan behandling av personuppgifte Juridik expandera. Vattentjänstlagen minimera; Annan reglering minimera; Myndigheter Juridisk rådgivning Dokumentation Säkerhet minimera; NIS-direktivet expandera. Film om NIS Specifikt för dricksvatten (Aktuell sida) Vanliga frågor om NIS Ändringar i säkerhetsskyddslagen Vägledande rättsfall minimera; Rapporter minimer Ett EU-direktiv är ett slags lag som är riktad till EU:s medlemsländer. När ett nytt direktiv kommer till måste medlemsländerna anpassa sin lagstiftning efter direktivet inom en viss tid. Till skillnad från en EU-förordning som gäller som lag i alla EU:s medlemsländer direkt

Horisontell effekt betyder att direktivet blir gällande mellan enskilda individer i samhället (jämför med vertikal effekt, som betyder att direktivet gäller mellan individ och stat). Ett direktiv som har horisontell indirekt effekt ska alltså ligga till grund för tolkningen av civilrättsliga tvister mellan enskilda individer eller företag, men det kan inte tillämpas om det direkt. Den 17 april antogs EU:s nya direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (DSM-direktivet). Beslutet följde efter två och ett halvt års förhandlingar i rådet och i Europaparlamentet, baserat på det direktivförslag som kommissionen presenterade i september 2016 2016 antog EU ett direktiv, alltså en EU-lag, om åtgärder för att höja säkerhetsnivån i dessa system, det s.k. NIS-direktivet. Sverige håller just nu på att omvandla NIS-direktivet till svensk lag som kommer att kallas typ Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

EU:s ministerråd har antagit tre nya direktiv för offentlig upphandling. Förhandlingarna har pågått i flera år och målet är att de nya direktiven ska skapa ett enklare och mer effektivt upphandlingsregelverk och bland annat göra det lättare för små och medelstora företag att konkurrera på EU-marknaden Arbetstidslagen, EUs arbetstids direktiv och aktuell rättspraxis. OBS! Nu är alla våra utbildningar via en livesändning. Verktyget vi använder möjliggör interaktion och kommunikation med kursledaren. hieu. Meny. Allt du behöver veta om juridiken kring arbetstider. Välkommen till en riktig expertutbildning om arbetstidsreglerna På kursen Säkerhetsjuridik går vi igenom säkerhetsjuridiska frågeställningar som är viktiga och relevanta i ditt arbete med informationssäkerhet och digital integritet. Vi tittar närmare på NIS-direktivet, säkerhetsskyddslagstiftningen, GDPR och Cyber Security Act

NIS-direktivet innehåller en process för regelbunden granskning av dess innehåll och denna process har nu lett fram till ett nytt förslag om ett justerat NIS-direktiv - detta kallas NIS 2. När det nya förslaget antagits, har medlemsstaterna viss tid på sig att införa det nya NIS 2-direktivet i sin nationella lagstiftning Direkt effekt är en rättsprincip inom den europeiska unionsrätten som innebär att bestämmelser i unionsrätten kan åberopas direkt inför nationella domstolar likt nationella lagar, trots att de inte har införlivats i den nationella lagstiftningen. Den direkta effekten gör unionsrätten till en unik rättsordning i internationell rätt

Hur många dagar får man arbeta i sträck? | Juridik

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling (EGT L 9, 15.1.2003, s. 3-10). Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) (EUT L 199, 31.7.2007, s. 40-49). E uropeiska kommissionen, Grönbok - Reform av den gemensamma fiskeripolitiken. Det konstaterade Europaparlamentet när man röstade ja till ett nytt EU-direktiv i syfte att stärka skyddet för visselblåsare. Detta är en låst artikel Registrera dig för Mitt DJ Premiumkonto och få tillgång direkt till introduktionspriset 69 kr/mån inkl. moms Direktivet träffar också en vidare krets av personer än den svenska visselblåsarlagen, som hittills endast omfattar arbetstagare och inhyrd arbetskraft. Den nya regleringen skiljer sig också från den svenska visselblåsarlagen i fråga om vilka sorts missförhållanden som kan rapporteras med skydd av reglerna, då direktivet inte förutsätter att det rör sig om ett brott på vilket.

Juridik: Ämnesområde: Direktiv. EU-domstolen vägleder om uteslutning vid avtalsbrott. Juridisk krönika. Allvarliga avtalsbrott kan leda till uteslutning av en leverantör från en upphandling. Fredrik Linder och Mikael Dubois, Hamilton Advokatbyrå, resonerar kring ett färskt avgörande från EU-domstolen Tidskriften Ny Juridik innehåller välskrivna artiklar om nya författningar och den senaste rättsutvecklingen, Alla källor länkas vidare till EU-rätt i JUNO där du finner fördrag, direktiv och EU-domstolens praxis i fulltext. Ny Juridik innehåller. Intressanta och sökbara artiklar om aktuella rättsfall,. Regler styr förutsättningar för branschen. Därför hjälper Svensk Elektronik dig att påverka och informera om direktiv, lagar och regler. Direktivsdag - årlig konferens där experter informerar om olika regelverk. Kostnadsfritt för medlemmar. Laglista - lista för medlemmar över relevanta lagar och regler, i samarbete med Lagpunkten

SVAR. Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den så kallade grå listan framgår i en bilaga till rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal.Listan gäller endast för avtal mellan konsumenter och näringsidkare (företag) Lagstiftning, direktiv och förordningar; Lagstiftning som rör yrkesfisket. Hitta på sidan Det svenska yrkesfisket regleras till största delen av den gemensamma fiskeripolitiken, som beslutas inom EU. Det finns också ett flertal nationella lagar som reglerar fisket Norstedts Juridik - marknadsledande utgivare av juridiska verktyg och tjänster . Genom vår stora bokutgivning och digitala informationstjänst JUNO hjälper vi våra kunder fatta rätt beslut i svåra situationer

EU-direktiv - Svenskt Vatte

Det nya direktivet är en direkt omarbetning av tidigare direktiv med en rad ändringar och tillägg. Juridik Den 1 oktober 2019 skärptes reglerna kring svarthandel med hyreskontrakt och otillåten andrahandsuthyrning. Här är en sammanfattning av vad de nya reglerna innebär Ett direktiv är bindande för medlemsstaterna vad gäller det reslutet som ska uppnås. Medlemsstaterna får själva välja hur lagarna och reglerna ska utformas för direktivets mål ska uppfyllas. Om en medlemsstat misslyckas med att införliva ett direktiv kan kommissionen inleda ett överträdelseförfarande och väcka talan mot landet i EU-domstolen, som i sin tur kan leda till dyra böter Juridik. Samboavtal - Gratis mall, regler och tips. Skribent - Joakim Ryttersson-mars 28, 2021. Finansiering. Lånekoll. Lagen bygger på ett EU-direktiv om gemensamt konsumentskydd inom EU och ersätter den tidigare gällande distans-och hemförsäljningslagen Nya EU-direktiv: Juridik & Politik Utrymmet för att ställa miljökrav i offentlig upphandling förtydligas. Det är en av följderna i och med de tre nya direktiv som EU:s ministerråd har antagit för offentlig upphandling

Svensk rätt - Juridik - Sök- och skrivguider at Uppsala

Norstedts Juridiks utgivning och försäljning av offentliga publikationer sker på uppdrag av riksdag, regering och myndigheter. Beslutsprocessen i lagfrågor publiceras i olika serier, enligt de steg som redovisas nedan (något förenklat): Regeringen tillsätter en utredning och utfärdar direktiv. Publiceras i serien: Kommittédirektiv (Dir. Denna guide är tänkt att underlätta för dig som behöver hitta information om juridik och närliggande ämnen. Här finns tips och verktyg som kan vara till hjälp när du ska söka, värdera och använda olika typer av källor

Översikt - direktiv och regler - Svensk Elektroni

Kursen innebär en genomgång av den europeiska regleringen på värdepappersmarknaden, MiFID och MiFIR, ur ett svenskt perspektiv - framför allt lagen om värdepappersmarknaden - reglerna om rådgivning, provisioner, värdepappershandel, sanktioner och transparen Juridik; Cookie-direktiv; Cookie-direktiv. Denna webbplats använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. För att göra vår webbplats mer attraktiv för besökare, och för att låta dig använda förbättrade funktioner använder vi cookies på vår hemsida EU-kommissionen föreslår i ett nytt direktiv att alla hushåll ska få information om sin vattenförbrukning. - Att kräva individuell mätning i hela det befintliga beståndet är varken realistiskt eller samhällsekonomiskt lönsamt, säger Patrizia Finessi, miljöexpert på SABO

Visar teckendemonstration för ämnet Juridik / individen och samhället - Teckensprå WhistleB samarbetar med advokatfirmor och andra för att hjälpa kunder att praktiskt hantera frågor om EU:s direktiv om visselblåsarskydd, och dess juridiska konsekvenser. Som en del av vårt uppdrag för att uppfylla de nya lagarna så enkelt som möjligt för företag har vi samarbetat med våra juridiska partners för att hålla webbinarier de senaste månaderna

EU-direktivet om rättsligt skydd av databaser är rättsosäkert för tredje man eftersom dess fokus på direkt investeringsskydd gör att endast framställaren av en databas på förhand kan bedöma om skyddet faller under direktivet eller ej. Det hävdas i en ny avhandling i immaterialrätt från Stockholms universitet De viktigaste rättsaktstyperna är direktiv, förordningar och beslut. Även sammanfattningar av andra dokument, t.ex. internationella avtal. Infotorg Juridik (Rättsbanken Direktivet berör också myndigheter och kommuner med fler än 10 000 invånare. Krav på rapporteringskanaler och hantering. De arbetsgivare som berörs av direktivet ska säkerställa att det finns säkra interna kanaler för rapportering EU:s direktiv från år 2000 om elektronisk handel. Det reglerar också en del andra internetbaserade tjänster. 2019 blev det känt att direktivet eventuellt ersätts av en Digital services act. - Direktivet kallas ofta för e‑handelsdirektivet. På engelska: directive on electronic commerce, ofta: e‑commerce directive Juridik ; EU-direktiv om ersättning för länkningar Logga in för att bevaka detta . Följare 2. EU-direktiv om ersättning för länkningar. Startad av X-Men, 26 mars, 2019 i Juridik. Rekommendera Poster. X-Men 345 X-Men 345 Flitig; Medlem; 345 685 inlägg; Postad 26 mars.

Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av - Norstedts Juridi

NIS-direktivet är ett EU-direktiv i socialt kritiska sektorer. Direktivet innebär att alla organisationer som bedriver samhällsviktigt verksamhet, såsom vattenförsörjning, elförsörjning, transport, sjukvård, måste påvisa att de strukturerat och kontinuerligt arbetar med säkerheten i sin IT-miljö Inlägg om direktiv skrivna av Tobbus. Stricto Jure - Sträng Rättvisa. Jag är fortfarande inte helt övertygad odelat positiv till EU, speciellt inte sedan jag börjat läsa juridik och därför tvingas konfronteras med EU:s minst sagt snåriga normgivining EU-direktiv Nya EU-direktiv: Juridik & Politik Utrymmet för att ställa miljökrav i offentlig upphandling förtydligas. Det är en av följderna i och med de tre nya direktiv som EU:s ministerråd har antagit för offentlig upphandling Den 25 juni 2018 trädde ett nytt EU direktiv i kraft SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 8.1.1 Direktivets krav.. 83 8.1.2 Sammanfattande synpunkter från samrådsmötena. Här hittar du översiktlig information om offentlig upphandling. Sveriges Allmännytta bistår medlemsföretagen med kostnadsfri rådgivning inom ramen för LOU men även på entreprenadrättens område. I mån av tid tar sig Sveriges Allmännytta an konsultuppdrag. Vi anordnar även utbildningar i offentlig upphandling. Utbildningarna genomförs såväl i våra lokaler i Stockholm som på.

Rådets direktiv 76/757/EEG av den 27 - Norstedts Juridi

Juridik - personförsäkring ger dels en översikt över de lagar och bestämmelser som reglerar livförsäkringsbolagens verksamhet, Denna upplaga behandlar ny och ändrad lagstiftning på grund av EU:s senaste direktiv avseende Solvens II, tjänstepension, försäkringsdistribution och penningtvätt. Dessutom uppmärksammas de ny Kommissionens förslag till direktiv om rättshjälp m.m. i gränsöverskridande civilrättsliga tvister: Faktapromemoria 2001/02:FPM66: Regeringskansliet. Kommissionens förslag till direktiv om rättshjälp m.m. i gränsöverskridande civilrättsliga tvister . Justitiedepartementet. 2002-03-18. Dokumentbeteckning. KOM(2002)13 fina

Nytt EU-direktiv ställer krav på transparens kring

Förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, arbetsvillkorsdirektivet. Arbetsvillkorsdirektivet ersätter rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysaarb Praktisk marknadsrätt är en användbar handbok för det dagliga arbetet på företag, advokatbyråer, reklam- och PR-firmor samt inte minst i utbildning. Inför denna upplaga har stora delar av boken omarbetats och nyskrivits som en följd av att en ny marknadsföringslag införts baserad på direktiv från EU. Ur innehållet: · Juridik, avtal, regelverk. Också ett stort antal direktiv och förordningar från EU ska inarbetats i den svenska lagstiftningen. Efter införandet av nya regler ägnas mycket arbete åt utbildning och rådgivning till medlemsföretagen. Elmarknaden omgärdas av ett komplicerat regelverk Det första UCITS-direktivet antogs av EU år 1985 och införlivades i svensk lagstiftning år 1991. Målsättningen med direktivet var att skapa ett jämlikt regelverk i hela EU för att stärka konkurrensen och samtidigt säkra ett effektivt skydd för investerarna

Äktenskap typer — kontakta oss i dag

EU:s upphovsrättsdirektiv på den digitala inre marknaden

Dålig luft kan bli dyrt. Juridik Otillåtna halter av partiklar i luften kan bli dyrt för EU:s medlemsländer. I somras utdömdes miljonböter för brott mot ett EU-direktiv. Fanny Vesterberg, jurist på JP Miljönet som levererar juridiska informationstjänster, analyserar läget och konstaterar att det kan finnas anledning att snabba på arbetet med luftkvaliteten Litteratur Obligatorisk litteratur. Titel: Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/24/EU Webbadress: www.europa.eu Författare/red: Hydén, H och Hydén, T Titel: Rättsregler: en introduktion till juridiken Förlag: Studentlitteratur Upplaga: Senaste uplagan Författare/red: Lindahl Toftegaard, E Titel: Offentlig upphandling - LOU och upphandlingsprocessen.

Distansavtalslagen - fastighetsmäklare och andra tjänsterDin bolagsjurist - Insatt

Innehåller information om genomförande av EU-direktiv i Sverige. I databasen anges de svenska författningar som genomför direktivet, uppgift om publicering i EGT/EUT, vilka äldre direktiv som ändras av direktivet och vilka senare ändringar av direktivet som publicerats En kort mer juridisk-teknisk betraktelse av den aktuella lagförändringen är att ändringen främst gäller kapitel 6, i konsumentskyddslagen 1978/38, då kapitlet har blivit förnyat i sin helhet.. Bakgrunden till lagförändringen är ett EU-direktiv vars syfte är att förenhetliga konsumenträttigheterna vid distanshandeln inom EU.Tidigare har direktiven varit s.k. minimi-direktiv vilket. Syftet med EU:s direktiv om visselblåsning är att stärka kontrollen av att unionsrätten och unionspolitiken efterlevs. Det ska ske genom gemensamma miniminormer som tillgodoser en hög skyddsnivå för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten Efter vår framgångsrika kurs Kartor, GIS och juridik ger vi nu kursen där du som deltagare får möjlighet att titta ännu närmre på juridiken kring kartor och geografiska informationssystem. Vad gäller vid inhämtning och spridning av sådan data Nästa kursdatum: 5 MAJ Avtal och IT-juridik, Sourcing, Webinarier NIS 2 - detta innebär förslaget till nytt direktiv Nästa kursdatum: 10 MAJ Avtal och IT-juridik , Webinarie

 • Alex Fahrradmitnahme.
 • Märklin Krokodil 2018.
 • Nya bostäder Karlshamn.
 • September artistnamn.
 • HOKA one one winter.
 • Lila blomma krukväxt.
 • Elon Ljud och Bild Vara.
 • Inlichtingen buitenland telefoonnummer.
 • Witalabostäder Stålvägen Vetlanda.
 • Atlas Copco slipmaskin.
 • Investeringssparkonto Nordea.
 • Värmeplatta för odling.
 • Is Moldova in the EEA.
 • Erfaren lärdom korsord.
 • Bilklädsel Kia Ceed.
 • Mention the activities carried out for the development of tourism sector in Nepal.
 • Gebrauchte Küchen Krefeld.
 • Färglägg motorcykel.
 • Reversibla reaktioner.
 • Vinesh Phogat.
 • Forskningspropositionen 2016.
 • STAND kappa Teddy.
 • Unbekannte Städte USA.
 • Jollyroom återkallar Matstol.
 • Resen synonym.
 • Hållbar ljusslinga utomhus.
 • VitaePro Fass.
 • Steba sous vide test.
 • Göteborgs universitet Medarbetarportalen.
 • GRASS GIS projects.
 • Fakturera milersättning företagsbil.
 • Vi bakar och lagar mat Akademibokhandeln.
 • Exercise for shoulder.
 • Mercedes G63 for sale.
 • Polyeder basteln.
 • Vita bomullshandskar.
 • Knochenbruch Heilung Alkohol.
 • LS19 Seasons Bäume pflanzen.
 • Google Ping Pong.
 • Kinderturnen Augsburg Haunstetten.
 • Stockholm Idre tåg.