Home

Sosfs 2011:9

SOSFS 2011:9 anger hur kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Kvalitet definieras i SOSFS 2011:9 som att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av. SOSFS 2011:9 med kvalitet endast att en verksamhet upp-fyller de krav och mål som gäller för verk-sam heten enligt 3 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) egenkontroll systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssyste SOSFS 2011:9 innehåller bestämmelser om hur kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras.Definitionen av kv a-litet utgör både grunden för hur ledningssystemet ska byggas upp samt det som ska uppnås med hjälp av ledningssystemet Handbok till SOSFS 2011:9. Handbok till SOSFS 2011:9. Vårdgivarguiden är Region Stockholms webbplats med information och tjänster för vårdgivare.. Men ledningssystemet ska också, enligt SOSFS 2011:9, användas som ett verktyg för att förebygga händelser som till exempel vårdskador, missförhållanden och andra avvikelser. Syftet med kvalitetsledningssystemet är i slutändan att skapa större värde och nytta för verksamhetens intressenter - till exempel den enskilde individen som behöver komma i kontakt med vården

Ledningssystem ska användas för att säkra kvalitet i, samt planera, leda och förbättra verksamheter. Våra föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamheter enligt LSS SOSFS 2011:9 ersätter • Socialstyrelsens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet (SOSFS 2005:12) i hälso-och sjukvården • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:1) om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LV SOSFS 2011:9 trädde i kraft under 2012 och den innehåller ett antal föreskrifter, det vill säga bindande regler, hur myndigheter och enskilda skall handla. Författningen har ett brett tillämpningsområde och omfattar hela hälso- och sjukvården, tandvården, hela socialtjänsten och all verksamhet inom LSS Sök med eller utan filter. Du kan söka direkt på publikationens namn, ämne eller artikelnummer. För att begränsa eller förfina sökningen kan du även använda olika filter: verksamhetsområde, typ av publikation eller ämnesområde, språk samt årtal för publicering Kvalitetsledning SOSFS 2011:9 Höj kvaliteten & öka patient- och brukarfokus. Samla allt ert kvalitetsarbete i en gemensam plattform och skapa förutsättningar för att rätt sak, görs på rätt sätt, vid rätt tillfälle. Ett heltäckande ledningssystem med fokus på det systematiska förbättringsarbetet

SOSFS 2011:9 - Kvalitetsledning inom vård & omsorg - För efterlevnad av lagar & avtalskrav. Utbildningen ger dig rätt kunskap för att bygga och utveckla ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9. Med stor praktisk erfarenhet av att bygga och revidera ledningssystem inom området kan vi kombinera teori och praktiska råd i vår utbildning av SOSFS 2011:9. Genom att välja vår lösning kommer ni igång snabbt då vi redan fyllt på med standardprocesser, aktiviteter och information. Mallar för egenkontroll, sammanställning och uppföljning av avvikelser ingår. Tack vare vår mångaåriga erfarenhet kan vi ge er organisation en snabbstart i arbetet med ledningssystemet Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. Att lyckas med det systematiska kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9 kräver i regel en tydlig struktur och ett synligt ansvar ute i verksamheterna SOSFS 2011:9 - Kvalitetssystem för Vård & Omsorg. Projekt som utförs på plats hos er eller på distans! SOSFS 2011:9 är Socialstyrelsens föreskrifter och regler kring hur privata företag inom vård- och omsorgssektorn ska arbeta med kvalitet Vilka verksamheten skall upprätta ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Ni som bedriver verksamhet inom 31 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 16 § tandvårdslagen (1985:125), 6 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrande, LSS, eller 3 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) skall bedriva ett systematiskt kvalitetsledningsarbete

SOSFS 2011:9 | Hypergene

Kvalitetsledningssystem (SOSFS 2011:9) Räkenskapssammandrag (RS) EVA - Ekonomiskt bistånd, Vuxenutbildning och Arbetsmarknad; Äldreomsorg. Kostnad Per Brukare (KPB) Verksamhetsgenomlysning; Kvalitetsledningssystem (SOSFS 2011:9) Räkenskapssammandrag (RS) Långsiktiga prognoser och planer; Behovsbedömning enligt IBIC; Valfrihetssystem. SOSFS 2011:9 är en föreskrift som är utgiven av socialstyrelsen och berör verksamheter inom vård- och omsorg, de som bedriver socialtjänst eller verksamheter enligt LSS. Föreskriften definierar krav på ledningssystem med avseende på kvalitet

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011

 1. (SOSFS 2005:12) och Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2006:11). Förvaltningen har utarbetat ett nytt sammanhållet ledningssystem enligt den nu gällande föreskriften (SOSFS 2011:9). Ärendets beredning Ärendet har utarbetats av beställaravdelningen i samråd med ekonomi, egen regi oc
 2. SOSFS . 2014:5. 3 kap. Ledningssystem. 1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att . den som bedriver verksamhet ska ansvara för att det ledningssystem . som ska finnas innehåller de processer och rutiner som behövs för at
 3. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens syfte och innehåll. 1 § Denna lag syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet. I lagen finns bestämmelser om - anmälan av verksamhet m.m. (2 kap.), - vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete (3 kap.)
 4. SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens beställningsservice, 120 88 Stockholm, fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se. ISSN 0346-6000 Artikelnr 2011-3-28. Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2011. I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens . föreskrifter och allmänna råd
 5. SOSFS 2011:9 innehåller bestämmelser om hur kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras.Definition en av kva-litet utgör både grunden för hur ledningssystemet ska byggas upp samt det som ska uppnås med hjälp av ledningssystemet
 6. SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens beställningsservice, 120 88 Stockholm, fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se. ISSN 0346-6000 Artikelnr 2011-11-15. Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2011. I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens . föreskrifter och allmänna råd

Kvalitetsledningssystem (SOSFS 2011:9) Syftet med ledningssystemet är att ledningen ska kunna styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Behoven av och förväntningarna på kommunernas välfärdstjänster ökar i allt högre grad samtidigt som de resurser som finns tillgängliga inte ökar i samma takt Kvalitetsledningssystem (SOSFS 2011:9) För att lyckas behövs tydlighet och systematik i ansvarsfördelning och arbetsflöden, samt att fel och brister fångas upp och åtgärdas. Verksamheten behöver använda sig av sina erfarenheter och information om avvikelser, synpunkter och klagomål för att löpande utveckla verksamheten och säkra en god kvalitet till dem de är till för

Så funkar kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 i praktike

SOSFS 2011:9 är ett kvalitetssystem enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Alla som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS är ansvariga för upprätta ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i verksamheten Ensolutions kvalitetsledningssystem för äldreomsorg följer Socialstyrelsens föreskrift 2011:9. Kraven är bl.a. att verksamheten ska identifiera, beskriva samt fastställa de processer och rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Eftersom Ensolutions ledningssystem redan är innehåller standardprocesser, aktiviteter och information är de lätt att komma igång Är ni en av de verksamheter som idag inte uppfyller Socialstyrelsens eller IVO:s krav men som vill bedriva ett förbättringsarbete enligt SOSFS 2011:9 så kan ni kontakta oss. Vi är specialister inom kvalitetssäkring och ledningssystem. Vi har hjälpt ett fyrtiotal företag med att dokumentera SOSFS 2011:9 SOSFS 2011:9 gäller både vid myndighetsutövning, till exempel ärendehandläggning, och vid genomförandet av vård och omsorg eller andra insatser. Lagstiftning. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Tandvårdslagen, TL. Socialtjänstlagen, SoL. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Patientsäkerhetslagen, PS SOSFS 2011:9 5 kap. 6 § Gör en samlad bedömning av det systematiska förbättringsarbetet under året som gått utifrån arbetet med riskanalyser, egenkontroller, avvikelser och jämförelser. Redogör för hur arbetet med verksamhetens utvecklingsplan har utvecklats och vilka resultat som uppnåtts

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

1 SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, s 8 . 5 som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Detta i sin tur ska ligga till grund för förbättringar av ledningssystemets processer och rutiner. Mycket av det här arbetet är gjort så att bygga upp ledningssystemet på nytt är inte syftet SOSFS 2011:9 ska även tillämpas i det systematiska patientsäkerhetsarbetet som vårdgivare ska bedriva enligt 3 kap. patientsäkerhetslagen. Det är viktigt att ha bland annat dessa bestämmelser i minnet när vårdgivaren ska fastställa rutiner för ordination och hantering av läkemedel i verksamheten HSLF-FS 2017:40 innehåller därför bestämmelser som hänvisar till PSL och SOSFS 2011:9. Läs mer på sidan om Patientsäkerhetslagen. Läs mer på sidan om Ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Utredningar av händelser. HSLF-FS 2017:40 innehåller bestämmelser om utredningar av händelser En utvecklingsdag kring kraven i SOSFS 2011:9 avseende ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten off original price! Kupongen du angav har gått ut eller är inte giltig, men kursen är fortfarande tillgänglig

Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 gäller både vid myndighetsutövning, till exempel ärendehandläggning, och vid genomförandet av vård och omsorg eller andra insatser. Till socialtjänsten inkluderas även insatser enligt LVU och LVM samt såväl individuellt inriktade insatser, allmänt inriktade insatser som strukturinriktade insatser Vårt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete bygger på Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:9. I vårt ledningssystem beskrivs processer i verksamheten och vem som har ansvaret för att de ska ske. Processerna i ledningssystemet följer vår modell som vi kallar A&O-modellens kvalitetstrappa

Qualitivo - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 i samarbete mellan Svenska Vård och Barium Pressmeddelande • Sep 05, 2016 11:03 CES Tillvägagångssättet vid SOSFS 2011:9 framtagandet. Kontakta oss på KvalitetsGruppen för att få en offert. Därefter kontaktar vi er och när vi fått in mer information om er verksamhet så startar vi tillsammans upp arbetet med målet att ni skall ha ett färdigt ledningssystem Kvalité enligt SOSFS 2011:9. Ett koncentrat av Samskapas ledningssystem. Ledningssystemet är en hybrid av de krav och mål som beskrivs i SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och Samskapas verksamhetsidé, vision och målsättningar relaterat till våra verksamheter - i enlighet med 1 kap § 1 SOSFS 2011:9

KvalitetsGruppen, Alla hemtjänst-företag måste arbeta enligt SOSFS 2011:9 och ta fram dokumentation över sitt ledningssystem. Vi hjälper småföretag att uppfylla SOSFS 2011:9 krav. Vi har en exempelmanual för Hemtjänst som ni kan anpassa till er verksamhet.Vi kan hj.. (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt . kvalitetsarbete; beslutade den 28 februari 2017. Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 4 § 2 förordningen . med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter . m.m. och 8 kap. 5 § andra stycket första meningen patientsäkerhets KvalitetsGruppen, Bedriver ni HVB-verksamhet så måste ni upprätta dokumentation över ert SOSFS 2011:9 arbete. Få hjälp från oss och vår exempelmall som kan anpassas efter er verksamhets förutsättningar.Att utgå ifrån ett exempel när man u..

Ledningssystem för kvalitet i vården med CANEA ON

Kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari 2012. Föreskrifterna gäller för alla verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamheter enligt LSS SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6 . Beskriv hur klagomål och synpunkter, som kommer direkt till verksamheterna eller via Patientnämnden och Socialstyrelsen som har betydelse för patientsä-kerheten, tas emot och utreds. Beskriv hur inkomna klagomål och synpunkter sammanställs, analyseras och återkopplas Specifika kvalitetsprocesser enligt SOSFS 2011:9 Lex Sarah Socialnämnden fastställde 2013 riktlinjer för förvaltningens och nämndens rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah. Under 2015 inkom totalt 14 rapporter till förvaltningen. Av dessa rapporterades, efter utredning, inget Lex Sarah ärende till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Publikationer - Socialstyrelse

SOSFS 2011:13 ÄO, LSS, IFO Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre SOSFS 2011:12 (allm råd) ÄO Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 ÄO, LSS, IFO, Resurs Lex Sarah SOSFS 2011:5 ÄO, LSS, IFO, Resurs Socialnämndens utredning och fastställande av föräldraska ornskoldsvik.s

Stratsys - Kvalitetsledning SOSFS 2011:

SOSFS 2011:9 gä llande myndighetsutövningen Äldrenämnden Förslag till beslut Äldrenämnden godkänner redovisningen om sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet. Ärendebeskrivning All verksamhet som bedriver socialtjänst är skyldiga att ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9 SOSFS 2011:9 med ändringsföreskrifter anger att kvalitet är att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskri er om hälso- och s ukvård och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter (sosfs 2011:9; sosfs 2014:5). Ett kort förtydligande kan vara nödvändigt och nedan förklaras varför dokumentationen är viktig och för vem dokumentationen kan vara till nytta utöver den enskilde SOSFS 2011:9 har kravet att verksamhetsutövaren ska införa, underhålla och ständigt utveckla ett processorienterat arbetssätt för sitt kvalitetsarbete. Detsamma gäller för ISO 9001. Om ni har behov av hjälp och stöttning med detta, vänd er då till Ampiro SOSFS 2011:9 5 kap. 2 § Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering • 2019 genomfördes på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten en förnyad riskanalys av verksamheten (den förra genomfördes inför start av kliniken) • Arbete har startat för att hantera de risker som upptäckt

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6, Klagomål och synpunkter tas emot via telefon, brev eller mail. De kan också komma till MAS/MAR:s kännedom via kommunens kundcenter som registre-rar klagomål i ett kommunövergripande IT- stöd. Utredning, analys och sammanställnin SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm, fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se ISSN 0346-6000 Artikelnr 2005-10-12 Tryck: Grafikerna Livréna i Kungälv AB, Kungälv 200 SOSFS 2011:9 med ändringsföreskrifter) mot bakgrund av organisationen och dess förutsättningar, uppdraget och verksamhetens mål. Hälso- och sjukvårdens kunskapstyrningsmodell bygger på en med varandra. På mikronivån möter eleverna skolsköterskor Enligt SOSFS 2011:9 ska den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Då antalet utredningar och ärendet ökat på utredningsenheten har äve

SOSFS 2006:5 (S) Utkom från trycket den 3 mars 2006 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Nils Blom Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS; beslutade den 17 februari 2006 KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9 Innehåll 1. Syftet med riktlinjen.. 3 2. Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete..... 3 2.1 Syftet med ledningssystemet.. 3 2.2 Ansvar för och. SOSFS 2009:6 Egenvård. Samordnad individuell plan SiP. Avtal och överenskommelser. Avtal. om hemsjukvård. Sundsvalls kommuns riktlinjer, rutiner och processer. Rutiner Hälso- och sjukvård personalwebb. Systematiskt . SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbet

SOSFS 2011:9 - VÅRD & OMSORG - Utbildningar inom

 1. Det är vårdgivaren som enligt SOSFS 2011:9 ska säkerställa att personalen arbetar enligt verksamhetens processer och rutiner. En av de bärande tankarna bakom patientsäkerhetslagen är att balansera system- och individperspektiven
 2. SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, och det ökade behovet för ensamkommande flyktingbarn. Svenska Vård ville ge sina medlemmar ett IT stöd som gav medlemmarna e
 3. 7 kap 2 och 3 § § SOSFS 2011:9. Läs mer om patientsäkerhetslagen på sidan Patientsäkerhetslagen. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvårde
 4. Denna checklista kan vara ett stöd i arbetet med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Checklistan går igenom viktiga punkter i Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 men är endast ett komplement till föreskriften som innehåller bindande bestämmelser och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården; Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete; Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsor Handledning för att utveckla och tillämpa ledningssystem för kvalitet inom hälso- och sjukvård med stöd av standarden SS-EN 15224:2017 samt SOSFS 2011:9 - med fokus på det kliniska perspektivet - SIS-TR 49:2017Kvalitet är ett grundbegrepp för såväl standarden som föreskrifte Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningssky Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföri Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssyste SOSFS 2009:6 Egenvård. Samordnad individuell plan SiP. Lag om samverkan vid utskrivning från sjukhus. SOSFS 2008:1 om medicintekniska produkter. Avtal och överenskommelser. Hjälpmedelsguiden. SIP psykiatri. Sundsvalls kommuns riktlinjer, rutiner och processer. Förskrivning av hjälpmedel. Riktlinje dokumentation. Rutiner personal web

SOSFS 2011:9 Hypergen

SOSFS 2011:9 - Utbildningar inom ledningssystem Qbase A

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten Vårt styrdokument är Socialstyrelsens kvalitetsledningssystem (SOSFS 2011:9) Vi arbetar i kontaktmannaskap, och har en lösningsfokuserad metod och lågaffektivt förhållningssätt. Vi arbetar med uppdrag från placerande kommun, i samråd med den boende och dennes handläggare utreder vi inom vilka områden personen har resurser och svårigheter trygghet i vård och behandling (SOSFS 2011:9 kap 3-4). − ska tillsammans med enhetschef för sjuksköterskeenheten, enhetschef för de olika verk-samheterna och MAS, leda, samordna samt följa upp hälso- och sjukvård samt omvård-nadsarbetet. Detta såväl ur aspekterna omsorgskvalitet, arbetsmetoder och arbetsorgani

SOSFS 2011:9 Uppfyll kraven från IVO och Socialstyrelse

SOSFS 2011:9 5 kap. 2 § Egenkontroll innebär att genom systematik följa upp och utvärdera samt kontrollera att verksamheten bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i ledningssystemet (SOSFS 2011:9). Egenkontroll inom elevhälsans hälso- och sjukvård innefattar: - verksamhetsbesök hos skolsköterskor också av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 12 . hur ett förändrat undervisningssätt eller ett nytt sätt att arbeta med elevhälsan har påverkat barns och elevers utveckling och lärande SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § Beskriv HUR ni fortlöpande bedömer om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamheten. Ex. En tvärfunktionell arbetsgrupp går igenom verksamheten regelbundet. Tillsammans med patienter och närstående identifieras risker i ver k Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om läkemedelshantering. Regionala tillägg för Vårdhandboken. Här kan du välja/ändra län eller region SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 § Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter sammanställs och analyseras för att kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. Varje avvikelse som påverkar vår verksamhet analyseras för att undvika att det ska hända igen

Inspireras av hur Nacka kommun arbetar med ledningssystemet enligt SOSFS 2011:9 i Stratsys. Modellen är utformad för att möta kommunens efterfrågan och förordningens krav. I webinaret berättar Lina Blombergsson, Biträdande social- och äldredirektör i Nacka kommun om deras arbete Efter utbildningen har du kännedom om vad ett kvalitetsledningssystem för hälso- och sjukvård bör innehålla, vilka likheter och skillnader standarden 15224 och ISO 9001 har samt hur de kopplar an till SOSFS 2011:9. Du har fått med dig goda exempel som gör att du kan börja planera för fortsatt utveckling av ert ledningssystem • SecuraNova ger verksamheterna stöd i sin kvalitetssäkring genom att det finns integrerat stöd för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 med stöd för avvikelsehantering, synpunkter och klagomål,riskbedömning och matchning samt egenkontroll (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarb-ete. Nämndernas ledningssystem har inte granskats i sin helhet vad gäller systemens grundläggande uppbyggnad. I granskningen ingår inte heller att bedöma hur väl nämndernas processer och rutiner för handläggning av ärenden följer lagstiftning, föreskrifter och rikt-linjer

SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § Avvikelser och vårdskador hanteras och mäts via rapportering i avvikelsehantering. Vid allvarlig händelse ska avvikelser snarast rapporteras till nämnden. Avvikelser ifylls i speciell blankett som överlämnas till verksamhetschef. Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för. SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6, Klagomål och synpunkter som skickas eller lämnas in till förvaltningen sam-manställs i diariet samt hanteras av ansvarig chef som skyndsamt ska utreda synpunkten eller klagomålet samt lämna ett svar till den som lämnat syn-punkten. Egenkontrol Visionen för den nationella läkemedelsstrategin (NLS) är Rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle. Gemensamt har ett antal myndigheter och organisationer skapat en plattform för diskussion och hantering av angelägna läkemedelsfrågor inom strategin för att arbeta mot målen om effektiv och säker läkemedelsanvändning, tillgänglig och. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring Kunskapsunderla

SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 § I. nkomna rapporter, klagomål och synpunkter sammanställs och analyseras för att kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. Verksamhetschefen sammanställer alla rapporter, klagomål och synpunkter under ett läsår Alla verksamheter i hälso- och sjukvården ska ha en verksamhetschef. Verksamhetschefen är den som har det övergripande ansvaret för verksamheten och för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2§ Vårdgivaren skall utföra egenkontroll i syfte att säkra verksamhetens kvalité. Varje skolsköterska har fyllt i ett dokument kring olika frågeställningar gällande lokal, utrustning, lokalvård, medicinsk teknisk utrustning och instrumentvård, läkemedel och journalhantering kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 www.socialstyrelsen.se Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen SOL 2001:453 www.riksdagen.se Lag om behandling av personuppgifter i socialtjänsten 2001:454 www.riksdagen.se Socialförsäkringsbalk 2010:110 www.riksdagen.se Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah SOSFS 2011:5 www.

PPT - Referensgrupp Senior alert 2014-02-11 PowerPoint

Förhandsvisning av årets KPB-resultat 2021! - Ensolution

GDPR – Sanktionsavgift för brott motkommunledning-ledningssystem - Ensolution - KvalificeradEnkel kvalitetsplan mall
 • Gruppenliga gießen marburg 19/20.
 • Avtar mening.
 • M54B22 turbo.
 • Schneehöhe Montafon Silvretta.
 • Raspberry Pi Zero Wifi.
 • 5 krona 1972 utan linjer.
 • Bästa kalvsyltan.
 • Director gradina botanica bucuresti.
 • Utvinns i Boliden.
 • Scrabble help.
 • Quizduell Skype.
 • VIDA Arena platser.
 • Polymorphe Lichtdermatose Calcium.
 • Automatic watch accuracy.
 • Negativa tankar om sig själv.
 • Corvette C6 Z06 Probleme.
 • Min pizza online Västerås.
 • Mmol to mL.
 • Личностен тип защитник.
 • Uppfödning ragdoll Stockholm.
 • Iberia baggage allowance carry on.
 • 3 USB modem.
 • Ashkenazim.
 • Innan vi dör skådespelare.
 • Fullmakt årsmöte ideell förening mall.
 • Familiäre Hypercholesterinämie ohne Medikamente.
 • Sj sch.
 • Alu Carport mit Geräteraum.
 • Hemnet Stenkullen.
 • Benbuljong AIP.
 • LilyPichu i'll quit lol.
 • McKinsey Stockholm.
 • Lättläst ungdomsbok.
 • Magnetron microwave price.
 • Plustransfer.
 • Hus till salu bräcke, göteborg.
 • Office 365 Auto Summary.
 • Tanzania klimatförändringar.
 • Larva migrans Hund.
 • Träningsboll Hand apoteket.
 • Skaftö Open 2020.