Home

Rivningsplan mall

Rivningsplan / avfallshanteringspla

 1. ska rivningsavfallets mängd och skadlighet samt öka möjligheten till åter
 2. RIVNINGSPLAN 2 (6) Vem eller vilka utför rivningen Tillvägagångsätt vid rivning (kortfattat) Inventering - Miljöfarligt avfall Förekomst i Mängd (kg/st/m3) Transportör, mottagare och omhändertagande Lysrör/lampor Brytare Övrigt Avloppsrör Byggnadsplåt El & telekabel Övrigt Material Kvicksilver Bl
 3. Rivningsplan Uddvägen 2 1999-09-17 Sicklaön 83:3 Nacka P-A Jandér 718 93 67 sten Sommarbostad Huset ej lönsamt att renovera samt ligger inom parkmark i plan. BILAGA 1 Process 4:317 Rivningsplan - mall - Sida av 2000.00 Rivningsplan - mall - Sida av Rivningsplan - mall - Sida av Rivningsplan - mall - Sida av Rivningsplan - mall - Sida a
 4. Förslag till Rivningsplan enligt PBL 10 kap 6§ p 5 och 6 . Datum: Kontaktuppgifter . Fastighetsbeteckning . Fastighetsägare . Adress ; Postadress Telefon . E-post . Byggherre (om annan än ovan) Namn . Adress . Postadress Telefon : E-post Kontrollansvarig enligt PBL . Information om fastigheten
 5. istrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Blåklockan 2 Beräknat start och stoppdatum för rivning 2012-11-01 - 2013-01-31 Byggherre Sundbyberg stad Kontaktperson/telefon Jenny Skagstedt, 08-706 81 53 Kontrollansvarig/telefon Thomas Gärde, Projektbyrån, 070-229 92 9

Kontrollplan - rivningsavfall - PBL kunskapsbanken - Boverke

För arbeten som kräver rivningslov, bygglov eller anmälan ska det normalt finnas en kontrollplan. Kontrollplanen är grunden i plan- och bygglagens tillsyns- och kontrollsystem. Rivningsarbeten får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, och i startbeskedet ska byggnadsnämnden bland annat fastställa kontrollplanen. Syftet med att i kontrollplanen ta upp. Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 - 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900) Rivning av mindre byggnad eller del av byggnad . Sida 1 . En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex. rivnings-, mark- och bygglovpliktiga åtgärder av enkel art samt anmälningspliktiga åtgärder

Rivningsplan Vid rivning/ombyggnad Komplettera rivningsplanen med bilagor med detaljerad beskrivning av åtgärder om så behövs Fastighetsbeteckning. Farligt avfall omhändertas E/S Rivningsplan, inventering material, PBF 5:17 Övrigt avfall - återanvänds, återvinns eller källsorteras E Rivningsplan, inventering material, PBF 5:17 Försvåra obehörigas tillträde E BBR 2:3 Åtgärder till skydd mot spridning av buller, damm och föroreningar E BBR 2:

Rivningsplanen utgår från en inventering. I inventeringen identifierar man först farliga och miljöskadliga material och väljer sedan en ekonomiskt rimlig hantering av så mycket som möjligt av byggnadens delar. Målet är att: i första hand kunna använda materialet för återanvändning. i andra hand återvinna materialet Kontroll- och rivningsplaner. Mallarna är exempel på hur en enkel kontrollplan kan se ut. En kontrollplan ska utformas efter projektets förutsättningar. Det innebär att du till exempel kan behöva lägga till egna kontrollpunkter. Mall för kontrollplaner. Tom kontrollplan Mall för upprättande av kontrollplan. Mall för upprättande av rivningsplan. Checklista för rivningsplan. Exempel på kontrollplaner. Enkla byggnader. Enkla tillbyggnader. Utvändig ändring. Ändrad användning. Parkeringsplatser. Skyltar. Mur och plank. Eldstad. Hissar. Rivning . Vid frågor är du välkommen att kontakta kommunens. De särskilda reglerna för rivningsåtgärder som fanns i den tidigare gällande plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL, avskaffades, och i stället kom sådana åtgärder att omfattas av lagens generella kontrollsystem. Begreppen rivningsanmälan, rivningsplan och kvalitetsansvarig i ÄPBL avskaffades elektriska och elektroniska komponenter och utrustningar (elavfall), asbest, lysrör, natriumlampor och termometrar med kvicksilver i oljehaltiga kablar, fogmassor samt isolerrutor med PCB-tätning, kondensatorer med PCB, akrydurgolv med PCB, kylskåp, frysar, klimatanläggningar, brandsläckningsutrustningar (utgör el-avfall och kan också innehålla ozonnedbrytande ämnen så som CFC.

Här kan du söka upp, hämta hem, fylla i samt skriva ut blanketter på din skrivare Rivningsplan kan också begäras med stöd av 6 § renhållningsförordningen i vilken anges att kommunalfullmäktige får föreskriva de ytterligare åtgärder som behövs ifråga om avfalls- sortering för att underlätta återanvändning och återvinning av avfallet, eller från. RIVNINGSPLAN. Fastighetsbeteckning Fastighetens adress . Sökande/Byggherre . Telefon sökande*) Kontrollansvarig . Telefon kontrollansvarig Arbetet påbörjas : Arbetet beräknas vara avslutat . Uppgift om byggnadens tidigare användning (bostad, fritidshus, skola, garage mm Re: Hjälp med rivningsplan önskas! Jag skrev min rivningsplan själv och gick som du igenom hur husen (2 st) skulle rivas och deponeras. Det jag lade till var en genomgång av miljöfarliga avfall, typ asbest. Detta kontrollerades också i samband med det efterföljande byggsamrådet.. Microsoft Word - Rivningsplan-rätt mall.doc Author: mikael.mattsson Created Date: 1/28/2010 8:44:08 AM.

Rivningsplan - Borås Stad - Borås Stad - Borås Sta

rivning (underlag till rivningsplan) Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning: Adress: Byggherre: E-post Uppgifter om materialinventering (Materialinventering syftar till att få kunskap om farliga ämnen, material och hantering av dessa) Inventeringen har genomförts av: Kontaktperson: Tfn: Mobiltfn Created Date: 3/26/2012 11:24:05 A

Rivningen är genomförd med följande avvikelser från rivningsplanen, ansöker om slutbesked. _____ _____ Datum Byggherrens signatur . Title: Microsoft Word - KP rivning - NY Author: Marell0316 Created Date: 20130225132739Z. En rivningsplan är plan över hur en rivning ska genomföras. Kategorier. Plan. Tusentals mallar; Ständigt fri tillgång; Spara tid; Spara pengar; Oslagbart värde; Nyhetsbrev; Cookies; Om DokuMera; Ordlista; 5 POPULÄRASTE MALLARNA. Miljöpolicy 2021; Hyresavtal - Lokal 2021; Kvalitetspolicy 2021; Hyresavtal - Del av lokal 2021.

Kontrollplaner - Stenungsunds kommu

Kontrollplan - Avest

Allmänt om rivningsavfall och avfallshantering - PBL

Blanketter - Göteborgs Sta

Förslag till rivningsplan Blankett. Grannes yttrande rörande byggnad/åtgärd Blankett. Kontrollansvarig, anmälan Blankett. Kontrollplan, förslag till bygglovsansökan Blankett. Rivningsanmälan Blankett. Skylt/ljusanordning, ansökan. Rivningsplan Rivningsplan krävs oftast (PBL 9:1, 9:2b, 9:4, 9:12). Se även kapitel 3 om Upprättande av rivningsplan. Rivningsanmälan ska åtföljas av en rivningsplan. Men byggnadsnämn-den kan i det enskilda fallet besluta att rivningsplan inte behövs. När rivningsplan krävs Kulturhistorikt eller miljömässigt viktiga byggnader kan många gånger vara skyddade mot rivning genom ett så kallat rivningsförbud. Detta styrs många gånger i den gällande detaljplanen. Om du äger ett äldre hus eller bor i en kulturmiljö, kontakta miljö- och byggnadsförvalyningen för att få veta vad som gäller för just din fastighet Yttrande över rivningsplan Sökande: Fastighetsbeteckn: Gatuadress: BNs ärendenummer: Avser: Miljöförvaltningen anser att rivningsplanen daterad kan godkännas. Miljöförvaltningen anser att rivningsplanen daterad har så stora brister att den inte kan godkännas

Hjälp med rivningsplan önskas! Byggahus

Rivningsplan - mall, avtal, kontrakt mm

Rivningsplanen är ett dokument som du skapar på egen hand. Förslagsvis på ett a4. I en del fall krävs en kontrollansvarig vid rivning. Då skapar kontrollansvarig en rivningsplan. Nya regler. Sedan 1 augusti 2020 gäller nya regler för sortering av bygg- och rivningsavfall En miljöinventering måste göras som underlag till rivningsplanen. Syftet med inventeringen är att kartlägga vilka material och komponenter som innehåller farliga ämnen och som fodrar särskilt omhändertagande. I första hand gäller det material som betraktas som farligt avfall enligt Avfallsförordningen (SFS 2001:1063) Innan en uppsägning på grund av arbetsbrist kan ske måste en omplaceringsutredning göras för varje individ, enligt 7§ LAS. I första hand ska arbetsgivaren undersöka om det finns ledigt arbete någonstans i..

E-tjänst och blanketter - Avest

Ska du riva någonting? Då kan du behöva söka rivningslov eller göra en anmälan till kommunen. Du måste ha rivningslov om du ska riva en hel eller delar av en byggnad inom planlagt område. Rivningslov behövs dock inte för att riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov. Ska du riva ett hus för att kunna bygga ett nytt behövs inget separat rivningslov utan. En kontrollplan (rivningsplan) är en handling som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under rivningsprocessen. Här ska det redovisa om det är miljöfarligt material, tex asbest, som kommer att hanetars i rivningen och hur ni sedan tar omhand om rivningsmaterialet. I vissa fall kan en kontrollansvarig krävas Rivning kan omfatta håltagning, bilning, ombyggnadsrivning och totalrivning av en byggnad, eller av någon annan konstruktion.Ombyggnadsrivningar brukar delas in i lättrivning och tungrivning, där det förra avser exempelvis innerväggar och installationer och det senare avser bärande konstruktioner i exempelvis betong och stål..

Blanketter och handlingar — Ulricehamns kommu

Mall för kontrollplan KA Eventuellt gjorda upphand-lingar Se mall för enkelt respektive utökat avtal i handboken. Kontrakt eller uppdragsbekräf inventeringen av farligt avfall och upprätta en rivningsplan för objektet. Avfallsförordningen Kommunens renhållnings-ordning Blankett BL Ansökan riv-ningslov Rivningsplan KA Kontrollera. Mall Total kontrollplan BF9K Mapp/flik 8 Utgåva2ver 2 2009-09-01/KF 2011-12-09/KF KF Sökväg: C:\Documents and Settings\Kjell Fredriksson\My Documents\2008\BF9K Projekt\MSS-Gruppen\MSS gruppen KMA system 08 06 04\8-MALL Arbetsplatspärm Projekt\12-Total kontrollplan\10.3 Total kontrollplan BF9K.do Att man behöver bygglov när man ska bygga vet de allra flesta. Men vad gäller om du ska göra det motsatta och riva en byggnad

Materialinventering (mall): Materialinventering. Hur ansöker jag? Du kan e-posta din ansökan eller skicka in den med vanlig post. Ska du e-posta din ansökan är det viktigt att du bifogar filerna på rätt sätt. Läs här om hur du ska leverera din bygglovansökan och tillhörande ritningar med e-post. E-post: bygglov@osteraker.s en rivningsplan (se exempel i länken nedan) en inventering av rivningsmassorna (se informationsblad nedan). Att tänka på vid rivning. Om du river ett hus utanför detaljplanerat område och vill bygga upp ett nytt hus efteråt så finns det inte någon garanti att du får bygga upp ett nytt Rivningsplan. Miljöinventering. Gäller ärendet enbart rivningsanmälan bör rivningsplan och miljöinventering bifogas med anmälan. På så sätt kan ett startbesked medges direkt. Observera att en avgift för lov och anmälan tas ut i enlighet kommunens taxa. För vidare information kontakta kommunens bygglovshandläggare E-tjänster och blanketter inom bostäder och tomter

Kontrollplan - Sandvikens kommu

Tillgängliga e-tjänster Söktext. Boende & milj Föremål, material Placering Mängd Transportör Mottagare Lysrör Innehåller mindre mängd kvicksilver. Lysrörsarmatur, kondensator Kondensatorer installerade före 1972 ka Mall för beskrivningen och några av typfallen redovisas här nedan (i exemplen endast med de rubriker där information finns). Bilaga 16 Avfallshantering vid byggande och rivning - Kretsloppsrådets riktlinjer 2 Mall för Miljöinventering och rivningsplan

Till rivningsanmälan ska en rivningsplan bifogas. Rivningsplanen ska ange hur rivningsmaterialet kommer att hanteras. Om farligt avfall finns ska du ange att det finns och hur det kommer att hanteras. När rivningsplanen är godkänd av kommunen får rivningsarbetena påbörja. För dessa arbeten kan en kontrollansvarig behövas. Marklo Rivningsanmälan och rivningsplan Systemet med rivningsanmälan och rivningsplan syftar bl.a. till att främja återbruk av byggmaterial och ett tillförlitligt omhändertagande av farliga ämnen. Rivning av byggnad eller del av byggnad får inte påbörjas förrän byggherren underrättat Miljö- och byggnadsnämnden genom en rivningsanmälan Rivningslov, rivningsplan och rivningsanmälan . När en byggnad ska rivas helt eller delvis krävs rivningslov om byggnaden ligger inom detaljplanelagt område. Rivningslov utfärdas av milj- och byggnadsnämnden. Innan rivningsarbeten påbrjas ska milj- och byggnadsnämnden meddela ett startbesked Rivningsplan • Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under rivningsprocessen. Här ska det redovisa om det är miljöfarligt material, t ex asbest, som kommer att hanteras i rivningen och hur ni sedan tar hand om rivningsmaterialet. Se exempel på kommunens hemsida

Rivningsplan . rivningsordning . beräkning av vikt och lyftpunkter för tunga element . skydds- och stabiliseringsåtgärder . Skyddsutrustning . Inkapsling och/eller ventilation . Personlig skyddsutrustning . Kapacitet för lyftanordnin Vid rivning kallas kontrollplanen ibland för rivningsplan. Att upprätta en kontrollplan. Din kontrollplan ska innehålla följande: vad som ska kontrolleras; vem som ska kontrollera (t.ex. byggherren, sakkunnig) vilken kontrollmetod som ska användas och hur den ska utföras (t.ex. mätning, visuellt en rivningsplan som redovisar hur rivningsmaterialet kommer att hanteras. Rivningsanmälan ska lämnas in senast tre veckor innan rivningen påbörjas. Rivningsplanen kan lämnas senare men måste godkännas av miljö- och byggnämnden innan rivningen påbörjas. Undantag Bygghandlingar 90 är en serie på åtta handböcker som beskriver hur olika bygghandlingar bör utformas utifrån den svenska byggsektorns rekommendationer. Gemensamma spelregler är en förutsättning för att lyckas med ett byggprojekt Om du ska riva ett hus, eller en del av ett hus kan det behövs lov från kommunen. Vissa typer av hus till exempel friggebodar behöver inget lov men ska du riva huset behöver det alltid anmälas. Du får inte börja riva innan du fått ett så kallat startbesked. För att få ett startbesked behöver du göra en lista över vilka material som finns i huset och reda ut ifall det finns.

Ansökan om återvinning mall. Återvinning kan du ansöka om ifall du harfått ett felaktigt utslag från Kronofogden Din ansökan ska vara skriftlig och du ska skicka den till oss. Vi lämnar ansökan till tingsrätten. Tänk på att du ska ansöka inom en månad från utslagets datum. Observera att du är skyldig att betala även om du ansökt om återvinning Rivningsplan inlämnad 2015-05-04 . Mall för återrapportering av rivningsavfall och avfallshantering inlämnad 2015-05-04 . Yttrande bildningsförvaltningen inlämnat 2015-05-18. Justerande Utdragsbestyrkand Syftet är bl.a. att i rivningsplanen kunna ange om farligt avfall förekommer så att det vid rivningen hanteras och omhändertas på rätt sätt. Besiktningsförrättaren skall identifiera farligt avfall i byggnaden samt rådgöra med sökande beträffande demontering och omhändertagande av dessa material

Till en bygglovsansökan ska plan- och fasadritningar och situationsplan i skala alltid bifogas. Ibland kan även sektionsritning behövas. En planritning visar byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan rivningsplan och kvalitetsansvarig, som förekom i ÄPBL, avskaffades. Boverket gav år 1995 ut en handbok som bland annat innehöll allmänna råd till bestämmelserna i ÄPBL och som var kopplade till de begrepp som användes i den lagen. Dessa gäller inte längre, men de har varit utgångspunkt vid framtagande av de nya allmänna råden rivningsplan. I de fall man identifierar material i en byggnad, som vid rivning ska sorteras som farligt av-fall, och man inte kan eller av andra skäl väljer att inte avlägsna materialet anser miljökontoret att dess pla-cering i byggnaden ska antecknas och dokumenteras för framtiden. Miljökontoret rekommenderar doc I din rivningsplan anger du hur du ska ta hand om ditt rivningsmaterial. Innan du river måste du därför göra en inventering för att se till att olika material tas om hand var för sig. I inventeringen anger du graden av farliga och miljö- och hälsostörande material samt hur du ska hantera dem

Rivningsplan Ifylld rivningsplan med verifierade mängder från bygget redovisas. Intyg från besiktning av imkanaler och skorstenar mall. Finns inte separat mätare för fastighetsel förtecknas de förbrukare som direkt kan kopplas till fastighetens funktioner enligt BBR kap 9 Stockholms stads webbplats med stadens alla tjänster och verksamheter. I staden bor det drygt 960 000 personer och i Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer Här kan du utföra dina privata eller ditt företags ärenden. Exempelvis anmäla, ansöka eller boka en tid. För en del av tjänsterna behöver du e-legitimation (BankID) för att identifiera dig på ett säkert sätt Kontrollansvarig Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Det finns dock undantag från nä

Rivningsplan. Om det i samband med byggnadsåtgärder finns risk för förekomst av farligt avfall ska en rivningsplan som regel upprättas. Mallar för sådana kan finnas bl. a. i Miljömanualen och hos vissa kommuner. Rivningsplan kan upprättas av byggherrens konsulter eller av entreprenören Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. Här får du veta mer om var de finns, hur de fungerar och vem som ansvarar för dem känd rivningsplan innan rivningen kan påbörjas. Vid granskningen av rivningsplanen noterades följande anmärkningar utifrån miljöbalkens krav och utöver vad som nämnts i yttrandet till Stadsbyggnads-kontoret. Kompletterande uppgifter enligt ovanstående skall inlämnas till Miljöförvalt-ningen i god tid innan rivningen startar

2018-04-06 Rivningens omfattning Beskrivning (exv. hel eller del av byggnad, vatten/avlopp, ventilation, konstruktioner mm): Underskrift Denna inventering är upprättad av byggherren eller på byggherrens uppdrag. I de fall denna rivningsplan

Rivningsplan. När du ska riva en byggnad eller en del av en byggnad ska du lämna in en rivningsplan i samband med din ansökan om lov eller anmälan. Om det kan antas uppkomma rivningsmaterial som innehåller sådant farligt avfall som avses i plan- och bygglagen eller miljöbalken, ska detta framgå Rivningsplan; Här kan du läsa om vårt kvalitetssystem. ENGMA KVALITETSSYSTEM. Dela denna sida: Dela på facebook. Dela på twitter. Dela på linkedin. Dela på email. Dela på print. ENGMA AB | GRETA ARWIDSSONS GATA 34 D, 621 37 VISBY 0498-219322 | 0705-220766 | mats@engma.s Behöver jag bygglov för.....hårdgjord yta? Nej, men du ska klara att ta hand om din egen vattenavrinning på tomten....pool? Nej, du behöver inte lov för en helt nedgrävd pool

Rivningsplaner. PBL kräver att byggherren upprättar rivningsplaner för byggnader som ska rivas och ge plats åt nya byggnader eller om åtgärden innebär ombyggnad av befintlig byggnad. Rivningsplan upprättas efter gällande PBL-krav och praxis vid sanering och eller rivning av befintliga byggnader. Tillbaka till toppen av sidan Vi erbjuder en komplett produkt för kvalitetssäkring inom VVS - verksamhet. Ni får en kvalitetsmanual som innehåller ett dokumenterat ledningssystem och en byggpärm som används vid kvalitetssäkring av projekt.Tanken med produkten är att tillgodose kvalitetsk.. Mall PM. 1.2 Syfte med denna manual. Då rivning är aktuell skall en materialinventering samt rivningsplan utföras alternativt erhållas från beställare. Projektspecifik kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan (KMA-plan) skall upprättas för entreprenader enligt avsnitt 1.3 eller där beställaren så kräver

Du kan behöva lämna in en rivningsplan som beskriver var du ska göra av materialet du river, te x trä ska återanvändas, plåttak till återvinning etc. I stora projekt är det viktigt att man redovisar var frys, wc, el mm ska ta vägen, men i ditt fall behöver rivningsplanen inte bli så avancerad Rutiner för rivningsplaner införs. X Mål 2.5 Återanvändningen av sopsand som används i kommunerna för halkbekämpning ska öka till 2026 jämfört med 2020. Under 2020 tas en anläggningsstrategi fram, som inkluderar hantering av sopsand. X Mål 3.5 Hantering av massor sker samordnat och med ett effektivt resursutnyttjande senast 2023 Anders Hansson ankn 2724 Delårsbokslut 2016 MHN 2016:3407 Ärendet Tjänsteskrivelse 2016-09-05 Milj ö-och hälsoskyddsnämnden Miljö-och hälsoskyddskontoret redovisar verksamheten fram till 2016-08-31 Fakturaväxel InExchange. E-fakturaadress 2120001454. GLN 7362120001453. PEPPOL 0007:2120001454. Om e-faktur Ny taxemodell från 1 mars 2017. Från och med 1 mars 2017 har kommunfullmäktige beslutat att använda en ny taxa enligt en av SKL:s senaste modeller 2. I fråga om rivningsplan, biträda vid inventering av farligt avfall och annat avfall. 3. Se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs. 4. Vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i punkt 3 (ovan) informera byggherren och vid behov meddel

 • Så kopparlönn.
 • Fosterdöd i magen symptom.
 • Haväng Vandrarhem.
 • Scandic Visby rum.
 • Vad är en encellig organism.
 • Maija Isola facts.
 • Dominerande färg stickning.
 • Fedra analys.
 • Anfield Arena.
 • Sveriges största vattenfall Jämtland.
 • Home studio equipment.
 • Pappa Långben livslängd.
 • Athena farrokhzad pressbild.
 • Christmas bush bunnings.
 • Linneuniversitetet logga in student.
 • Coop Hotellpremie.
 • Fakta om kometer.
 • Erin everly instagram esperly.
 • Halmstad Arena.
 • Kylarvätska vatten.
 • Andra Avenyn Säsong 3 Stream.
 • Svenssons i Lammhult nyhetsbrev.
 • 100 5 Verkehr.
 • Uppsats om hjulet.
 • Paper io challenge.
 • Innan vi dör skådespelare.
 • Humus soil definition.
 • Kylande ögonkräm.
 • Achillessehne dehnen Gerät.
 • Rygrans Södertälje.
 • Startups te koop.
 • Prestige Meredith begagnad.
 • Däckstol Grå.
 • Länsförsäkringar fonder Global Indexnära.
 • Kaktusfikon mogen.
 • Genie in a bottle chords.
 • Serieus nemen synoniem.
 • Is Moldova in the EEA.
 • Har ikke venner.
 • Ordlista synonym.
 • REST endpoints.