Home

Skolverkets bedoemningsportal

Välkommen till Skolverkets bedömningsportal. Bedömningsportalen riktar sig till lärare och ska fungera som en prov- och uppgiftsbank - ett stöd i arbetet med bedömning och betygssättning. Här hittar du stöd för bedömning i flera ämnen och kurser i skolan Skolverket hämtar dessa uppgifter från Statistiska centralbyrån (SCB). Skolans huvudman kontaktar SCB vid ändring av postadress. Huvudmannen använder användarnamn, lösenord och säkerhetsdosa för att logga in och hantera konton till bedömningsportalen Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 är från den 15 april 2016 obligatoriskt att använda i det här arbetet för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Materialet är avsett att användas från årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan

Sök på Skolverkets webbplats; Bedömning. Här hittar du generellt och ämnesspecifikt stöd för bedömning, och om sådant stöd finns även särskilt stöd för att bedöma nyanlända elevers kunskaper. Bedömning i grundskolan. Bedömning i grundsärskolan. Bedömning i sameskolan Vi erbjuder generellt och ämnesspecifikt stöd för bedömning i grundskolan. Du hittar också särskilt stöd för att bedöma nyanlända elevers kunskaper Skolverkets föreskrifter om obligatoriska bedömningsstöd. Exempel på elevsvar är lösenordsskyddade Dölj Visa. Du behöver inte logga in i bedömningsportalen för att få tillgång till merparten av materialet. De inspelade elevsvaren som kommenteras i materialet är däremot lösenordsskyddade av integritetsskäl

Start - Bedömningsportale

Bedömningsportalen i grundskolan - Skolverke

 1. 3 (11) 1. Om Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Bedömningsportalen (https://bp.skolverket.se) är avsedd för lärare för att kunna ta del av bedömningsstödet som finns publicerat på portalen
 2. Diagnosmaterialet finns tillgängligt på Skolverkets bedömningsportal. För att få tillgång till materialet på bedömningsportalen krävs ett lösenord som man får via sin rektor/skolhuvudman. Se instruktioner på Skolverkets hemsida
 3. Skolverkets hemsida. Om ytterligare information om detta kommer att ges, så uppdaterar vi dessa sidor. På dessa sidor finns mängder med information om annat material, bland annat har två av proven länkar till nyanlagt material från 2014 och alla ämnen har material att ladda ned. Besök fliken Ladda ned. So åk
 4. en 2021 hänvisar vi till Skolverkets webbsida Nationella proven vårter
 5. ) samt ett laborativt delprov (100

Bedömning - Skolverke

Nytt Bedömningsstöd för åk 1-3. Ja, det ska vara versal i Bedömningsstöd för det är namnet på Skolverkets nya bedömningsstöd. Titeln är Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling respektive Bedömningsstöd i taluppfattning.Jag håller mig till det förra. På Läslyftets utbildning för kommunernas språk-, läs- och skrivutvecklare för några veckor sedan var en av. svårigheten med att identifiera elever med svag läsförmåga genom Skolverkets bedömningsstöd. Specialpedagogen Drougge (2017) tar upp att elevernas avkodningsförmåga inte analyseras på ett tillfredsställande sätt med Skolverkets bedömningsstöd i avstämning A för årskurs 1 Institutionen har fram till och med vårterminen 2016 utvecklat kursprov för matematik 5 på uppdrag av Skolverket. Det finns i dagsläget tre prov tillgängliga i Skolverkets bedömningsportal. Proven kan genomföras vid den tidpunkt som skolan bedömer lämplig

Bedömning i grundskolan - Skolverke

• i samarbete med skolverkets it-avdelningar, utveckla, testa och implementera en ny bedömningsportal ur verksamhetens perspektiv • ansvara för bedömningsportalens kontohantering • vid behov vara stöd till supporten samt prioritera bland åtgärder • testa verktygen vid servicefönster, vid andra uppdateringar samt vid nyutveckling På uppdrag av Skolverket har Institutionen för svenska och flerspråkighet utvecklat ett material för kartläggning av nyanlända elevers litteracitet. Materialet - Steg 2 Litteracitet - ingår i Skolverkets nationella kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper, Steg 1-3 ; 2

bp.skolverket.se Välkommen Välkommen till Skolverkets bedömningsportal I bedömningsportalen finns bedömningsstöd i flera ämnen och kurser Det finns enskilda uppgifter me Bilden visar ett exempel på en Concept Cartoon från Skolverkets bedömningsportal där elever diskuterar hur man ska förhindra att snögubben smälter om temperaturen ökar. Från Skolverkets bedömningsportal går det att ladda ner En svensk version av Science Concept Cartoons Set 1 går att ladda ner från Skolverkets webbplats På Skolverkets bedömningsportal finns förutom bedömningsmaterialet även bedömda elevexempel, som konkretiserar prestationer på olika steg och filmer med beskrivningar av stegen. Observera I Örebro kommuns kommunala skolor är det sedan ht-18 obligatoriskt att använda Bygga svenska som bedömningsstöd på de flerspråkiga elever som inte uppnår kunskaraven i svenska som andraspråk

Flod på spanska — klickaVill du läsa?: Nytt bedömningsstöd i svenska/svenska som

Länk till skolverkets bedömningsportal med exempel på nationella prov:. Sekretess. Materialet är skyddat av lösenord på Skolverkets hemsida . 2017-maj-09 - Denna pin hittades av Veronica Hermansson. Hitta (och spara!) dina egna pins på Pinterest 2014-nov-07 - Enskilda uppgifter Historia 4-6 - Bedömningsportalen . Bedömningsportalen. Bedömningsstödet för Engelska 7 finns tillgängliga i Skolverkets. Skolverket har fått regeringens uppdrag att i samarbete med universitet och högskolor utarbeta och genomföra de nationella ämnesproven. Uppgiften att utarbeta nationella ämnesprovet i historia för årskurs 9 ligger hos Malmö universitet På Skolverkets bedömningsportal finns numera tre stycken autentiska uppgifter kopplade till samhällskunskap. Autentiska uppgifter är uppgifter som utgår från verklighetsnära situationer. Uppgifterna ifråga benämns som prov men givetvis kan uppgifterna användas för andra syften samt i andra sammanhang eller som inspiration i planering av undervisning

Materialet finns att tillgå i Skolverkets bedömningsportal. En del av bedömningsstödet i bedömningsportalen kommer att vara lösenordskyddat för att endast lärare ska kunna komma åt det. För att lärare ska få åtkomst till det skyddade materialet krävs det att huvudmannen ger behörighet till rektorn för de skolenheter som huvudmannen är ansvarig för Skolverkets bedömningsstöd svenska, läsa-skriva åk 1-3 Skapad 2017-05-22 13:06 i Söderhamn unikum.net. Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i svenska. Grundskola 1 - 3 Svenska som andraspråk Svenska. Avstämning A (åk 1) LÄSA - Eleven har knäckt läskoden och. Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning, årskurs 1-3 på Skolverkets bedömningsportal där inspelade elevanföranden betygssätts och kortfattat kommenteras. Innehåll Anpassning till temat (sv & sva) Kravet på anpassning till temat innebär att anförandet ska beröra någon aspekt av detta. För E­nivå måste inte kopplingen till temat vara tydlig Sammanställning av Skolverkets bedömningsstöd åk 1-3 i . bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1 i grundskolan och sameskolan; beslutade den 29 maj 2019. Med stöd av 9 kap. 22 c § och 12 kap. 12 c § skolförordningen (2011:185) föreskriver Skolverket i fråga om Skolverkets föreskrifter (SKOLFS. Övrigt material Till stöd för lärares bedömning har projektet Nafs på uppdrag av och i samarbete med Skolverket tagit fram ett antal material som finns tillgängliga i Skolverkets bedömningsportal

Skolverkets lärportal - värdegrund. I lärportalen hittar du olika moduler som kan användas i arbetet med värdegrunfsfrågor på din skola. Gå till värdegrundsdelen i Skolverkets lärportal. Vägledande samspel (ICDP) Vägledande samspel (ICDP) är ett hälsofrämjande program som är väl grundat i modern forskning om barn Kursprov för biologi 1. Institutionen har fram till och med vårterminen 2015 utvecklat kursprov för biologi 1 på uppdrag av Skolverket. Det finns i dagsläget tre prov tillgängliga i Skolverkets bedömningsportal

Bedömningsstöd matematik grundskolan - Skolverke

Bedömningsstödet är publicerat! Nu kan du se det nya Bedömningsstödet för åk 1-3 (det täcker Läs- och skrivutveckling & taluppfattning i årskurs 1-3).Du hittar det på Skolverkets sida för Prov och bedömning.Det går inte att köpa utan du måste logga in i Skolverkets Bedömningsportal för att komma åt det. Jag har skrivit ut hela materialet för svenska och kommer att ägna. Nationella prov. Vårens nationella prov behöver ställas in. Proven samlas i Skolverkets bedömningsportal för att lärare ska kunna använda proven som frivilligt bedömningsstöd. Om smittan har bromsats mot slutet av vårterminen, kan möjligen nationella prov genomföras enligt ordinarie plan i slutet av terminen. Betygsinrapportering Enligt Skolverkets statistik läser fler flickor än pojkar moderna språk i grundskolan. Knappt 75 procent av flickorna och drygt 66 procent av pojkarna läste ett språk utöver engelska läsåret 2019/20. Nästan exakt samma andelar gällde läsåret 2018/19.för Vidar Skolverkets webbplat Skolverket 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Upplysningstjänst och växel: 08-527 332 00 Teknisk support: validering.administration@skolverket.se Den här webbplatsen använder cookies för att hålla dig inloggad och komma ihåg dina inställningar Inloggning för e-tjänsten för statsbidrag. Mobilt BankID

Bedömningsstöd svenska/svenska som andraspråk grundskolan

Målgrupp Lärare eller förskollärare som är anställda inom skolväsendet, LVU-hem, på kriminalvårdsanstalt eller folkhögskola. Lärare som redan är behöriga i svenska som andraspråk kan gå kursen. Dessutom är den öppen för lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet Med hjälp av Skolverkets bedömningsmaterial Bygga svenska kan du följa nyanlända elevers språkutveckling i grundskolan, steg för steg. Genom att följa elevernas utveckling kommer behovet av undervisningens utformning och innehåll att visas. Bygga svenska är ett material som är uppdelat i årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9. Här finns mallar och pdf:er som du kan skriva ut och. Skolverkets stödmaterial att ladda ner: Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och möjligheter. Bedömning av matematiska förmågor. Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen. Pdf2660.pdf. Skolverket - Jämförelsetal - Start. Betygssättning Nyanlända elevers lärande. En av Skolverkets konferenser om stöd och förutsättningar för nyanlända elevers lärande (29/9 2015; se här) fokuserade till stor del på det nya kartläggningsmaterialet.Kartläggningen består av tre steg, varav de första två är obligatoriska för grundskolan, och ska ske inom två månader Delar av de nationella proven för årskurs 6 och 9 kommer nästa läsår att genomföras redan på hösten. Det är de muntliga delproven som tidigareläggs. Syftet är att sprida på arbetet med de nationella proven, säger Karin Hector-Stahre på Skolverket till Lärarnas nyheter

Kurslitteratur - Att undervisa nyanlända elever Obligatorisk litteratur Axelsson, M. (2013). Flerspråkighet och lärande. I: Hyltenstam, K. & Lindberg, I (red.) Sammanställning av lärarenkät - Kursprov i svenska 3 och svenska som andraspråk 3 vårterminen 2018, Heta namn Kursprovet i svenska 3 och svenska och andraspråk 3 vårterminen 2018 hade titeln Heta namnI an-. slutning till kursprovet har lärare besvarat en enkät om 239 genomförande, innehåll och ut-provet Förmåga att granska information, kommunicera och ta ställning, åk 4-6 I Lgr11 betonas att eleverna ska använda sina naturvetenskapliga kunskaper på olik

Allmän hörförståelse tagen från Skolverkets bedömningsportal. Kopplingar till läroplanen Syfte; förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter, M2 använda språkliga strategier för att förstå och. NTA i Grundskolan NTA i Gävle kommun erbjuder varje läsår utbildningar inom alla NTA-teman och arrangerar kontinuerlig kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov. Det finns 23 teman fö Vi använde oss av Skolverkets statistikverktyg SIRIS för att ta reda på hur det förhöll sig. Läsåret 2011/12 användes fortfarande G, VG och MVG som betygsbeteckningar på nationella proven. Det vi kan konstatera är att 4,7 % av alla elever i hela Sverige inte nådde målen för godkänt avseende att skriva Introduktion Idag skulle jag vilja lyfta och slå ett slag för allt bra material som finns att tillgå när det gäller källkritik. I det här inlägget använder jag utöver materialet från Skolverkets bedömningsportal, även inslag från #mikförmig från Statens medieråd. Utöver det finns dessutom digitalalektioner.se från Internetstiftelsen

Information - Bedömningsportale

BETYGSFORSKARE: Skolverkets nya råd har fått ett positivt mottagande, både bland lärare och andra skolexperter. En som lyfter ett varningens finger är bedömningsexperten Anders Jönsson, som menar att det saknas en viktig punkt: vem som ska ta ansvar för likvärdigheten I bedömningsmaterialet DiNO i Skolverkets bedömningsportal finns ett exempel där elever diskuterar bästa sättet att snabbt torka en blöt handduk. Eleverna får i uppgift att planera en undersökning där de prövar olika metoder på ett systematiskt sätt med små tyglappar som får representera handdukarna I veckan har jag haft en sån där lektion som är svår att blogga om. En sån där lektion som inleds med att eleverna tycker att de inte har mycket mer att lära, men avslutas med ivriga nickningar som svar på frågan om de lärt sig något nytt. En sån där lektion som visserligen utgår från saker som är nedskrivna på ett papper, men där det viktiga är det som händer i samtalet. Här gör vi även dignosmaterial från Skolverkets bedömningsportal och boken Tummen Upp diagnosmaterial för åk 6 . week 38-43 Theme 2. Opinions. Vi tränar vidare på att uttrycka våra åsikter i tal och skrift. Vi repeterar ord som kan vara bra att kunna i diskussioner, frågeord och ord för att uttrycka om vi håller med eller inte och. I Skolverkets bedömningsportal ska lärare kunna hitta bedömningsstöd som filmer, diagnosmaterial och enskilda uppgifter. Eftersom en del av bedömningsstöden är sekretesskyddade behöver säkerheten vara hög. Därför måste huvudmannen registrera rektorerna innan man kan komma igång

Diskussionerna om att Skolverkets bedömningsexempel håller en alldeles för låg nivå har pågått under flera år bland lärarna, menar Patricia och Sara. - Många lärare i engelska överlag har en känsla av att bedömningen av de engelska nationella proven är ganska snäll. Det märks i diskussioner i lärarrummen och på nätet I Skolverkets insamling för det ordinarie provet var andelen som minst nådde provbetyget E, 75,1 procent för matematik 1a och 85,8 procent för matematik 1b. När resultatet för respektive elev rapporteras in anger läraren vilket preliminärt kursbetyg denn Bedömningsportalen moderna språk. Bedömningsportalen riktar sig till lärare och ska fungera som en prov- och uppgiftsbank - ett stöd i arbetet med bedömning och betygssättning. Här hittar du stöd för bedömning i flera ämnen och kurser i skolan. Bedömningsstöden kan bestå av bland annat enskilda uppgifter, diagnosmaterial, filmer eller provmaterial Bedömningsportalen • Skolverkets hemsida, bedömningsstöd • Skolverkets bedömningsportal • Skolverkets presentation 2016-04-14 • Presentation av materialet (Skolverket, Uppsala universitet och Prim-gruppen) 2016-06-14 • Stödmaterial: Kvalitetsarbete i praktiken • Allmänna råd med kommentarer: Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet 2

Bedömningsportalen. I Skolverkets bedömningsportal finns bedömningsstöd i franska, spanska och tyska för följande nivåer: årskurs 9 inom ramen för språkval för grundskolan ; kurserna moderna språk 2, 3 och 4 inom gymnasial utbildning; Obs! Bedömningsstöden ska inte distribueras digitalt. Gå direkt till Bedömningsportale Bedömningsstöd i matematik åk 2 (Skolverkets bedömningsportal) Skapad 2017-10-18 13:07 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad unikum.net. Det här bedömningsstödet ger läraren möjlighet att följa elevens matematiska utveckling inom området taluppfattning Kartläggning i förskoleklassNationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i årskurs 1-3Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning i årskurs 1-3Nya språket lyfter! (åk 1-6)Språket på väg (åk 7-9)Bygga svenska (åk 1-9)Gilla läsa skriva (grundsär åk 1-6) Nedan hittar du ett flertal av de bedömningsstöd och kartläggningsmaterial som Skolverket tillhandahåller och inloggning, på Skolverkets bedömningsportal (2013): Elever börjar med engelska vid olika tidpunkter: somliga redan i årskurs ett, andra några år senare. Detta ställer förstås stora krav på att diagnosmaterialet ska kunna användas flexibelt under de första skolåren På Skolverkets bedömningsportal finns exempel på Concepts Cartoons. Inloggningsuppgifter krävs för att ta del av materialet. Rollspel. För att öka lärandet och förståelsen för de naturvetenskapliga ämnena kan rollspel användas. Ett rollspel kan påverka intresset och förståelsen för naturvetenskap

Verktyg för formativ bedömning | Lärande & bedömning

Inloggning E-tjänste

 1. Kartläggningen steg 3 - Skolverkets bedömningsportal . SLG den 17 mars, Vad fungerar? Syfte. Att få kunskap om framgångsfaktorer och ta del av och diskutera forskning om nyanländas lärande. Nytt lärande Nihad Bunar presenterar sig och sin forskning (2:32-8:02) Aktivitet. Arbeta med boken Nyanlända och lärande? Redovisningsgruppe
 2. Med utgångspunkt i det självvärderingsmaterial som finns på Skolverkets bedömningsportal gjorde jag ett Googleformulär som eleverna fick svara på. I formuläret används en hel del termer på engelska så jag jag började med att gå igenom den ordlista som man kan hämta på Bedömningsportalen
 3. Observationsschema 2016 reader. Bedömningsstöd åk 1-3. Skolverkets bedömningsstöd åk 1-3 i Taluppfattning och Läs- och skrivutveckling och som är obligatoriskt att genomföra för åk 1, har reviderats och utkom under sommaren på Bedömningsportalen . I starten av åk 1 ska alla elever screenas med hjälp av skolverkets bedömningsstöd
 4. Ladda ned Concept cartoons Skolverkets bedömningsportal Nedan hittar du en lathund för hur du packar upp och startar programmet. Ladda ned lathund för installation av Concept cartoons (275 kB) Att arbeta med Concept cartoons Exempel på hur du kan använda Concept Cartoons i klassrummet
 5. ering och kränkande behandling _. - Innehåll utgår från behoven i våra klasser elevgenomgångar (kunskapsutveckling, trivsel och närvaro)
 6. Åk-1-v-17.jpg 1 627 × 1 139 pixlar. Så fungerar Skolverkets bedömningsportal. Åk-1-v-16.jpg 2 102 × 1 557 pixlar. Planering och bedömning i matemati
 7. Skolverkets bedömningsstöd används i de ämnen där det finns sådana Rutiner, för vilka kartläggningar, diagnoser och prov som ska genomföras i de olika årskurserna, följs Lärare träffas i ämnesvis för att inom ramen för Lärandet i fokus och det Språk‐ oc

Skolverkets bedömningsportal Toråsskolan utvecklar

 1. engelsklärare med eget lösenord för inloggning, tillgång till bedömningsstöd via Skolverkets bedömningsportal medan ämnen som t.ex. svenska som förväntas, enligt läroplanen, undervisa mer kring digital litteracitet saknar bedömningsstöd. helt Hur ska den nya versionen a
 2. en. Proven är utformade som proven i Skolverkets Bedömningsportal. Färdighetsprov i franska för årskurs 9 finns för höstter
 3. en 2019 och bestå av två olika uppgifter. Till hösten 2019 utökas det till en början med ytterligare en uppgift. Med ett bedömningsstöd ökar flexibiliteten för hur och när muntliga uppgifter kan användas
 4. Sammanställning av ditt resultat på bedömningen från skolverkets bedömningsportal. Demokrati och politik Nivå 1 Enkla samband eller resonemang. Nivå 2 Förhållandevis komplexa samband eller utvecklade resonemang. Nivå 3 Komplexa samband eller välutvecklade och.
 5. Utifrån Skolverkets bedömningsportal. Grundskola 5 Engelska. Write about your favorite place. Innehåll I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och.
Tülays IKT-sida: januari 2015

Detta bedömningsstöd finns i Skolverkets bedömningsportal öppet för alla och finns för grundskolans år 3-6, år 7-9 och gymnasiets steg 5 och 6 om du vill veta mer. I materialet finns inte bara en grundlig genomgång om vilka förmågor eleverna använder när de söker information på nätet,. Vi har nu kommit till den årstid som kallas våren av vanliga människor, NP-tid av oss lärare. Vi känner alla igen den, perioden då man peppar eleverna inför genomförandet, är nervös för att tekniken inte ska fungera och pirrigt undrar om allt praktiskt ska klaffa. Och så alla lektioner som faller bort på grund av nationella prov i andra ämnen Skolverkets skolenhetsregister har använts sedan 2012 för att samman-ställa information om alla skolenheter i hela landet. Dessförinnan fanns skolregistret, som sedan 1992 reglerades i Skolverkets föreskrifter om uppgiftsinsamling från skolhuvudmännen. I skolenhetsregistret finns upp Då Mia Smith och jag började reflektera över hur olika fokus engelsklärare generellt la på bedömningen fick vi en tanke att skapa en planering som bygger på Skolverkets olika material.. I de uppgifter vi sett bedöms ofta bara skrivuppgifterna och inte själva jämförelsen kring realian. Inte sällan utan stöd för att eleverna ska nå målen

 • Svartsjön skådespelare.
 • Min pizza online Västerås.
 • Hur många känguru arter finns det.
 • Informatik Preis Abitur.
 • Bröllopsklänning skräddarsydd.
 • New Dawn Druids.
 • LR Halmstad.
 • Öl sommar.
 • Marholmen.
 • PHP strftime locale not working.
 • Viktväst 20 kg XXL.
 • Canon EOS 600D Akku.
 • Kinderhotel Kröller.
 • Hemnet Dingle.
 • Utmattning återhämtning blogg.
 • Susanne Jonsson Ratsit.
 • Alibaba chiffre d'affaire.
 • Urspråk Sverige.
 • Dogma filmer.
 • For första gången nånsin chords.
 • Nöjesparker Sverige 2020.
 • Kouzina nyårsmeny.
 • Bail enforcement agent.
 • Lastgaller V60 2020.
 • Apotek internet.
 • Krävs vid knipa webbkryss.
 • Varför firar vi jul den 24 i Sverige.
 • Final Destination full movie download.
 • Steelseries garanti.
 • Ser olika färger.
 • Vandringstips.
 • Wellnesstherapeut Voraussetzungen.
 • Fiskedrag abborre.
 • 2014 En İyi filmler.
 • Business skjorta.
 • Studenten 2 go Erfahrungen.
 • Turridning Västerås.
 • Vad är tuggummi gjort av.
 • Barn äter chili.
 • Tvättbänk Franke TB12.
 • Arduino Kurs PDF.